Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

24.08.2017г.

Определя условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135475941