Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето

Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето

24.08.2017г.

Урежда условията и реда за прилагане на мерките за закрила на детето, лицензиране на доставчиците на социални услуги за деца, предоставяне на финансова помощ и/или помощ в натура и контрол по спазване правата на детето. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135469520