Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

24.08.2017г.

С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП) относно:

1. прилагането на някои изключения от приложното поле на ЗОП;

2. планирането и подготовката на възлагането на обществените поръчки;

3. провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и на конкурс за проект;

4. съдържанието на документите за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, реда и начините за тяхното подаване и получаване;

5. изпращането и публикуването на информация за обществените поръчки;

6. обстоятелствата, които се вписват в Регистъра на обществените поръчки и в Портала за обществени поръчки;

7. изискванията за публикуване на документи в профила на купувача;

8. минималното съдържание на вътрешните правила на публични възложители за управление на цикъла на обществените поръчки;

9. осъществяването на предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки (АОП) и обмена на информация във връзка с контрола;

10. упражняването на други правомощия на изпълнителния директор на АОП по чл. 229, ал. 1 ЗОП. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136789316