Препоръки към България на Комитета на ООН по правата на детето

Препоръки към България на Комитета на ООН по правата на детето

07.02.2020г.

На 20 ноември 1989 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации приема Конвенцията за правата на детето (КПД) – първата юридически обвързваща международна конвенция, която утвърждава човешките права на всички деца. КПД е най-всеобщо приетият инструмент в областта на правата на човека.

На 11 април 1991 г. с решение на Великото народно събрание Република България ратифицира Конвенцията на ООН за правата на детето. От месец юли 1991 г. тя е в сила за страната и е част от вътрешното право. България е сред първите държави, които я подписват, като след приемането и на двата факултативни протокола към Конвенцията, България своевременно ги ратифицира.

От своето създаване през 2001 г. Държавната агенция за закрила на детето чрез законодателни инициативи, разработени стратегически и програмни документи работи за прилагане на принципите и нормите на Конвенцията.

Комитетът на ООН по правата на детето изготвя периодично доклади относно напредъка на всяка държава в прилагането на принципите на КПД. Чрез тях също така се предоставят специфични препоръки за всяка страна в областта на закрилата на детето. Със заключителните наблюдения за България относно постигнатия напредък на страната, както и за отправените препоръки, можете да се запознаете тук:

⇒ Документ 1
⇒ Документ 2
⇒ Документ 3
⇒ Документ 4

⇒ Документ 5