Проект на Наредба за изм. и доп. на Наредба №1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

Проект на Наредба за изм. и доп. на Наредба №1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

21.07.2022г.

Проект на Наредба за изм. и доп. на Наредба №1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

Проект на Наредба

Мотиви