Mетодическо ръководство по превенция на изоставянето на деца на ниво родилен дом

Mетодическо ръководство по превенция на изоставянето на деца на ниво родилен дом

11.12.2020г.

Предотвратяването на изоставянето на деца и настаняването им извън семейството е една от най-важните дейности за изпълнение на държавната политика в областта на обществената грижа за деца, насочена към намаляване броя на децата, отглеждани извън обичайната си семейна среда и води до гарантиране правото им да растат в биологичното си семейство или разширеното такова.  Пряко ангажиран с дейностите по превенция е отделът за закрила на детето в Дирекция “Социално подпомагане”, структура на Агенцията за социално подпомагане. Важна е ролята и функцията на лечебното заведение при идентифициране на риск от изоставяне и своевременно информиране на органите по закрила за предприемане на мерки спрямо новороденото и неговото семейство.

⇒ Mетодическо ръководство