ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2021 Г.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2021 Г.

28.02.2022г.

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е институцията в Република България, която следи за спазването на правата на всички деца.
През отчетната година 2021г. дейността на агенцията беше изцяло  съобразена с противоепидемичните мерки, въведени с оглед на установената в страната извънредна епидемиологична обстановка. През годината бяха разработени нови механизми за комуникация и взаимодействие с партньорите, както и осъществяване непрекъснат мониторинг и контрол за спазване на правата на децата.
Въпреки световната пандемия, дейността на агенцията се осъществяваше по предварително утвърден план. Бяха проведени редица срещи и дискусии.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2021 Г.