Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Етичен кодекс на работещите с деца

Етичен кодекс на работещите с деца

03.06.2018г.
Файлове

Етичният кодекс на работещите с деца представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в сферите на: образование, здравеопазване, социални грижи, правосъдие, вътрешни работи и др.

Основната му цел е да очертае моралните отговорности на работещите с деца: към детето, към семейството, помежду им и към обществото. 

Той е утвърден на Националния съвет за закрила на детето през 2003 г.