Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Споразумение за сътрудничество между Държавна агенция за закрила на детето и Министерство на вътрешните работи, Дирекция „Национална система 112“

Споразумение за сътрудничество между Държавна агенция за закрила на детето и Министерство на вътрешните работи, Дирекция „Национална система 112“

11.12.2020г.

На 27.04.2020г. е подписан протокол за сътрудничество между Държавна агенция за закрила на детето и Министерство на вътрешните работи, Дирекция „Национална система 112“.

С протокола се урежда редът за осъществяване на сътрудничество между двете институции при приемане на сигнали, получени на телефон 112, съдържащи информация, която се отнася до компетентността на Националната телефонна линия за деца 116 111 (НТЛД) относно:

  • специализирана помощ на деца чрез консултации, информация, психологическа подкрепа или кризисна интервенция на деца в риск (пренебрегване, жертви на насилие, изоставяне, намерение за самоубийство, в състояние на емоционален стрес);
  • съдействие за предприемане на навременни мерки за закрила;
  • информиране и популяризиране на съществуващите услуги за деца и семейства;
  • повиквания, при които обаждащият се (дете, родител, учител и/или друг възрастен) споделя за проблеми, свързани с дете/деца, неизискващи спешна намеса, както и за други събития, регистрирането на които е във функциите на Държавната агенция за закрила на детето.

Протоколът за сътрудничество урежда и действията, които предприемат консултантите от НТЛД 116 111 в случай на постъпил сигнал за непосредствена опасност за живота и здравето на дете, като незабавно осъществява връзка с телефон 112 като предават информацията и/или трансферират обаждането към телефон 112.