Участие в 36-то онлайн заседание на Комитета Ланзароте 07 – 10 март 2022 г.

Участие в 36-то онлайн заседание на Комитета Ланзароте 07 – 10 март 2022 г.

22.03.2022г.

В периода 07 – 10 март 2022 г. експерти от Държавната агенция за закрила на детето участваха в 36-то онлайн заседание на Комитета Ланзароте, който е съвещателен орган към Съвета на Европа по въпросите на сексуалната експлоатация и злоупотреба с деца.
По време на заседанието продължи извършването на мониторинг на прилагането на Конвенцията  Ланзароте относно „Защитата на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие, улеснена от информационни и технологични средства“. В тази връзка бе приет доклада от втория кръг за наблюдение.
Във връзка с 10-те препоръки от специалния доклад от спешния кръг за наблюдение „Защита на децата, засегнати от бежанската криза, от сексуална експлоатация и сексуално насилие“  се обсъди съответствието по отношение на някои от препоръките. По време на заседанието беше обсъдена и приета декларация на Комитета във връзка с кризата в Украйна. В нея се призовава за спазване на правата на децата, за осигуряване на хуманитарни коридори за бежанците, за гарантиране на живота и здравето на най-уязвимите групи бежанци.
По време на заседанието се представиха добри практики и проучвания в областта на защита на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие. Protect Children Finland представи проект ReDirection“, чиято цел е да създаде нови изследвания и информация за онлайн престъпленията на сексуално насилие срещу деца и да разработи Програма за самопомощ за лица, които търсят, преглеждат и разпространяват изображения и кадри, които изобразяват сексуално насилие срещу деца.
Представен бе и доклада на ECPAT и WeProtect „Сексуална експлоатация и злоупотреба с деца онлайн: Перспективи на оцелелите“. През последните няколко години са правени изследвания относно сексуалната експлоатация и малтретиране на деца онлайн, но недостатъчно са изследванията, пряко предаващи преживяванията на преживелите и оцелелите, включително когато са включени цифрови технологии.
Понякога на децата липсват реалните връзки, особено в условията на пандемия, има наличие на лоши взаимоотношения в училище, липса на реална подкрепа от приятелите и семейството. Децата прекарват все повече време онлайн, което води до риск те да бъдат преследвани от насилници в онлайн средата. Те могат да станат жертва на онлайн сексуално изнудване, потенциална сексуална експлоатация или на кибертормоз.