Участие в 4-то онлайн заседание на Комитета от експерти по правата и висшия интерес на детето при родителска раздяла и в процедури по предоставяне на закрила (CJ/ENF-ISE) към Съвета на Европа, 13 и 14 декември 2021 г.

Участие в 4-то онлайн заседание на Комитета от експерти по правата и висшия интерес на детето при родителска раздяла и в процедури по предоставяне на закрила (CJ/ENF-ISE) към Съвета на Европа, 13 и 14 декември 2021 г.

20.12.2021г.

В периода 13-14 декември 2021 г. експерт от Държавната агенция за закрила на детето присъства на четвъртото онлайн заседание на Комитета от експерти по правата и висшия интерес на детето при родителска раздяла и в процедури по предоставяне на закрила (CJ/ENF-ISE).

Комитетът се състои от 10 члена, представители на държавите-членки и има следните специфични задачи: да направи преглед на законодателството, политиката и практиката за това как са спазва най-добрия интерес на детето, и как неговите права са защитени в случай на родителска раздяла; да направи преглед на законите, политиката и практиката за това как се спазва най-добрия интерес на детето в местни съдебни производства от публични органи, по отношение на родителските отговорности или предоставяне на мярка за закрила на дете.

Комитетът е с мандат да изготвя насоки или други политически или практически инструменти, за да даде насоки на държавите-членки и други заинтересовани страни в тази област, в съответствие с международните и европейски стандарти и добри практики, включително съдебната практика на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), съответните конвенции на Съвета на Европа и Конвенцията на ООН за правата на детето.

По време на заседанието се обсъди проучване за осъществимост на правен инструмент за защита на най-добрия интерес на детето в ситуации на родителска раздяла и проучване за осъществимост на правен инструмент за защита на най-добрия интерес на детето в националните правни производства от публични органи за ограничаване на родителските отговорности или поставяне на дете под грижи.

Според проучванията в хода на социологическата еволюция на семейството през последния половин век показва, че все повече двойки се разделят при наличието на непълнолетни деца. Във всички случаи децата, чиито родители се разделят, трябва да могат да се ползват от специална закрила, да упражняват правата си и да бъде защитен най-добрия им интерес.

На национално ниво, въпреки че всички държави-членки са страни по Конвенцията на ООН за правата на детето, участието на засегнатите деца в процедури за родителска раздяла е по-скоро изключение, отколкото правило. В някои държави има добри практики, но в много случаи децата не получават информация за производството, като много често техните възгледи и желания не се взимат предвид.

Участниците в заседанието подчертаха важността от започналата работа по изработването на правен инструмент относно спазването на висшия интерес на детето в ситуации на родителска раздяла и в предоставянето на мерки за закрила. Инструментът следва да обхване по изчерпателен начин аспекти, общи за двете теми, както и аспектите, които се отнасят само за една от двете области. Същевременно следва да се гарантира максимална яснота по отношение на мерките, приложими за различни специалисти. Инструментът трябва да е съобразен с бързо развиващия се характер на закона и практиката, приложима в тази област, като същевременно не следва да се стреми непременно да постигне хармонизация на националното законодателство.

Комитетът разгледа проекта на правен инструмент, изготвен от консултанти, като се обедини около това, че е добра база за бъдещите обсъждания по него.