The National Council for the Protection of the Child

ПРАВИЛНИК ЗА СТРУКТУРАТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

08.09.2018г.
Файлове

Националният съвет за закрила на детето e орган към Държавната агенция за закрила на детето  и има консултативни и координационни функции.

Председател на съвета е председателят на Държавната агенция за закрила на детето, който организира, ръководи дейността му, координира изпълнението на решенията му и го представлява.

Броят на членовете на съвета не може да бъде по-малък от 23 и не повече от 29 лица, включително председателя.

В състава на съвета се включват заместник-министър на труда и социалната политика, заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на външните работи, заместник-министър на образованието и науката, заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на финансите, заместник-министър на културата, председателят на Държавната агенция за младежта и спорта, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане, секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора, представител на Националния съвет по наркотичните вещества, заместник-председател на Националния статистически институт, подуправителят на Националния осигурителен институт, управителят на Националния осигурителен институт, секретарят на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и отговорен представител на Националното сдружение на общините в Република България.

В състава на съвета се включват и ръководители на юридически лица с нестопанска цел, които имат предмет на дейност закрилата на децата.

За участие в заседанията на съвета председателят може да кани представители на медиите, лица с висок обществен авторитет и представители на юридически лица с нестопанска цел, които имат предмет на дейност закрилата на децата и не са включени в състава на съвета, както и представители на детски организации.

⇒ https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135540655