Проект: "Развити ефективни политики за спазване правата на децата“ BG05M9OP001-3.014-0001 2019-2020 г. 2019-2020 г. (2019 г. -2020 г.)

Проект: "Развити ефективни политики за спазване правата на децата“ BG05M9OP001-3.014-0001 2019-2020 г. 2019-2020 г. (2019 г. -2020 г.)

12.06.2020г.

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е бенефициент на проект BG05M9OP001-3.014-0001 “Развити ефективни политики за спазване правата на децата“, финансиран от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

За изпълнение на дейностите по проекта са избрани изпълнители по две обществени поръчки с предмет:

 • „Провеждане на обучения на служителите на ДАЗД и представители на заинтересовани институции“ и
 • „Анализ на резултатите от проучването и на процеса по детско участие“

Сключени са договори, които са изпълнени в срок.

По обществената поръчка с предмет „Провеждане на обучения на служителите на ДАЗД и представители на заинтересовани институции“ проведено обучение на над 100 експерти от Регионално управление на образованието – София – град, педагогически специалисти от средни столични училища, експерти от Агенцията за социално подпомагане, служители на Столична община и представители на Местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и експерти на Държваната агенция за закрила на детето. Объчението включваше теми относно спазването на правата на детето, включително разбирането и прилагането в практиката на правото на детско участие, установено в Конвенцията на ООН.

По обществена поръчка с предмет „Анализ на резултатите от проучването и на процеса по детско участие“ беше изготвен Анализ на резултатите от проучването и на процеса по детско участие.

Изготвеният Анализ включва:

 • сравнителен преглед на детското участие в Р България;
 • SWOT анализ;
 • Обощени резултати от проведено анкетно проучване сред 50 представители на заинтересованите страни;
 • доклад с добри практики;
 • преглед на добри европейски практики;
 • проучване и анализ;
 • индикатори за мониториране и оценка на процеса на детското участие;

Дадени са предложения за законови разпоредби (в Закона за предучилищното и училищното образование; Закона за здравето; Закона за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и др.), които да постановяват правото на създаване на демократически формации в училищата, да утвърждават задълженията на родителите да изслушват децата си, да представят механизми за оплакване и обжалване във всички сфери на публичната политика, като образование, здраве, детска закрила, младежко правосъдие, както и да дефинират правото на независимо застъпничество и представителство при търсене на обезщетение срещу нарушаване на правата или при защита срещу преследване.

Основна препоръка в анализа е детското участие да бъде развито и подкрепено на местно ниво, както и да бъдат създадени условия на национално и местно равнище за споделяне на мнения от страна на децата.

Препоръките са насочени към:

 • Подобряване на разбирането на правата на децата, както от местните власти, така и от родители и общности чрез провеждане на събития, свързани с теми в сферата на детското участие; провеждане на срещи/семинари за представители на местната власт, където да бъдат обсъждани теми, свързани с детско участие; провеждане на срещи/семинари за родители, където да бъдат обсъждани теми, свързани с детско участие;
 • Подобряване на достъпа до информация за деца, свързана с местната власт чрез изграждане на портал или интернет пространство към страницата на ДАЗД, чрез което с децата на разбираем за тях език да се комуникират теми, които ги засягат; изграждане на пространство, в което децата да могат да изразяват своите позиции по теми и политики, които ги засягат; използване на съвременни и динамични канали за комуникация, които да привличат вниманието на децата по въпросите на детското участие и по теми, които ги засягат (напр. youtube канал или други популярни сред децата интернет базирани платформи); поместване на адаптирана информация за деца на сайтовете на всички общини; провеждане на регулярни срещи между представители на местната власт и представители на различни детски и училищни съвети, с информативен характер;
 • Извършване на оценка на правомощията на местната власт във връзка с децата, с цел да се установи кои решения следва да включват мненията децата и създаване на механизъм за определяне на сферите, засягащи пряко живота на децата по отношение на местните политики;
 • Създаване на механизми за включване на децата в процеса на вземане на решения, които  ги засягат на местно ниво, вземайки предвид развиващите се способности на детето. Механизмите следва да бъдат разработени в сътрудничество с деца и НПО (с опит в сферата на „детско участие“);
 • Създаване на условия за участие на деца в местните политики.
 • Подобряване на дейността на Съвета на децата на местно ниво, което може да се реализира  чрез разширяване на контакта на детските съвети със служители на местната власт (в това число и участие на представители на Съвета на децата в годишните срещи на общините и др. инициативи на Националното сдружение на общините); провеждане на ежегодни проучвания за нагласите на лица под 18 години, данните, от които да послужат за определяне на стратегии, приоритети и мерки и сфери за обсъждане с местната власт; активно взаимодействие и комуникация с висши служители на местната власт и др.

Ангажиментът за разпространение на резултатите от изготвения анализ е предвидено на бъде на членовете на Съвета на децата към ДАЗД, които в тясно сътрудничество с местната власт (община, МОН, МКБППМН, училищни власти и др.) да информират местната общност относно изводите и препоръките, съдържащи се в него.