Проект: „Детство за всички” (2010 г. – 2015 г.)

Проект: „Детство за всички” (2010 г. – 2015 г.)

08.12.2015г.

 

Програма: ОП „Развитие на човешките ресурси”
Бюджет: 4 960 400, 17 лв.
Приоритетна ос: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”
Операция: Да не изоставяме нито едно дете
Период за изпълнение: Юни 2010 – ноември 2014
Продължителност: 54 месеца
Конкретен бенефициент: Държавна агенция за закрила на детето
Партньори: Агенция за социално подпомагане
Министерство на здравеопазването
Целева група:
 • Деца и младежи с увреждания, настанени в специализираните институции за деца с умствена изостаналост (ДДУИ) и за деца с физически увреждания (ДДФУ) и деца с увреждания над 3 години, настанени в домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД);
 • Деца с увреждания в общността;
 • Семейства на деца с увреждания;
 • Персонал, ангажиран в социалните услуги за деца.

Предистория

Към края на 2009 г. 1 376 деца и младежи са настанени в 24 домове за деца с умствена изостаналост и в 1 дом за деца с физически увреждания. Специализираните институции са с капацитет средно по 55 деца. В някои от тях броят на децата достига до 100, което затруднява прилагането на индивидуален подход и качествена грижа. Специализираните институции са разположени предимно в селски райони, което поставя децата в сериозна социална изолация и ограничава достъпа им до адекватни здравни, образователни и социални услуги, както и възпрепятства осигуряването на текуща, специализирана грижа от компетентни професионалисти.

Към края на 2009 г. 494 деца над 3 години с трайни увреждания продължават да се отглеждат в домовете за медико-социални грижи за деца и за тях не са намерени подходящи алтернативни форми за грижа. Като единствена възможност за тези деца е преместването им в домове за деца с увреждания, което ги обрича на трайна институционализация.

Проектът цели промяна на философията за грижа за деца с увреждания, като най-уязвима група от децата в институции, с акцент върху превенция на рисковете за институционализация, подкрепа на семействата и осигуряване на семейна или близка до семейната среда за всяко дете, настанено в специализирана институция за деца с увреждания.

Чрез реализиране на проекта ще бъде осигурена възможност за достъп на децата до пакет от необходимите услуги, съобразно техните индивидуални потребности. Ще бъде осигурена възможност на децата да живеят в среда, близка до семейната и прилагането на нов подход в грижата за тях.

Към момента в общността не са развити достатъчен брой услуги в подкрепа на децата с увреждания. От друга страна, съществуващите услуги не са равномерно разпределени, в съответствие с нуждите на целевите групи. Това затруднява превенцията на изоставянето и качествената подкрепа за тях и техните семейства. Проектът адресира този проблем чрез планиране на пакети от услуги в общността, които в дългосрочен план ще осигурят алтернатива за децата и семействата.

Цели на проекта и очаквани резултати

Основната цел на проекта - Да се планират и приложат конкретни и ефективни мерки за реална деинституционализация на децата с увреждания, настанени в специализирани институции за деца.

Конкретни цели

 • Да се подготви процеса на деинституционализация за децата с увреждания, настанени в институции чрез индивидуален подход към нуждите на всяко дете.
 • Да се идентифицират подходящите социални услуги в общността и съответните целеви територии, в които те да бъдат разкрити.
 • Да се създадат условия за активно включване на заинтересованите страни, привличане на местните общности и повишаване на гражданското участие в процесите на подкрепа и социално включване на децата от специализираните институции.
 • Да се популяризира новата философия за грижа за децата с увреждания с акцент върху превенция на рисковете от изоставяне, ранна интервенция и подкрепа на семействата.
 • Да се разшири обхвата на приемната грижа.
 • Да се подкрепят кандидат осиновители на деца с увреждания.
 • Да се създадат предпоставки за повишаване на мотивацията и професионалните умения на персонала, ангажиран с предоставянето на социални услуги за целевата група.
 • Да се подпомогне и ускори процеса на закриване на специализираните институции за деца с увреждания.

Дейности

 1. Дейности за организиране и управление на проекта
  Гарантиране на ефективно управление, организация и координация на дейностите по проекта.
 2. Преглед и анализ на съществуващите оценки и индивидуален план за действие и грижа
  Включително и оценка на обективното състояние на всяко едно от децата с увреждания, настанени в специализираните институции за деца и възможностите за реинтеграция
 3. Идентифициране на подходящи форми на социални услуги и общините
  Идентифициране на подходящи форми на социални услуги и общините, в които да бъдат създадени за всяко едно от децата, настанени в институциите, включи-телно и преглед на съществуващите социал-ни услуги в съответната територия
 4. Дейности по реинтеграция
  Дейности по реинтеграция основани на резултатите от прегледа и анализа на съществуващите оценки за всяко дете от институциите, включително и подготовка за извеждане на децата от институции
 5. Мотивация и запознаване на заинтересованите страни
  Мотивация и запознаване на заинтересованите страни по места с положителните ефекти от процеса на деинституционализация
 6. Обучения и подбор на ангажиран в услугите за деца персонал
  В съответствие с пакета услуги, предвидени да бъдат разкрити на съответната целева територия
 7. Действия за разширяване на обхвата на приемната грижа
  Действия за разширяване на обхвата на приемната грижа, подбор, обучение на приемни родители
 8. Услуги в подкрепа на кандидат-осиновители за деца с увреждания
  Повишаване на информираността и подкрепата за кандидат-осиновители
 9. Мерки за повишаване на информираността на обществото
  Целенасочени мерки за повишаване на информираността на обществото за планираните действия, включително и целенасочена работа за положителна промяна в обществените нагласи към рисковите групи, включително и достъпно разясняване какви са социалните услуги, за какви целеви групи са предназначени и каква е тяхната специфика
 10. Дейности за информиране и публичност на резултатите от проекта
  Осигуряване на публичност на резултатите от проекта

Интензивно общуване и подобряване храненето на децата с увреждания
Предложение за въвеждане на практиката на интензивно общуване и подобряване на храненето на децата с тежки и множествени увреждания, настанени в ДДУИ