Проект: „Изграждане на капацитет за социални услуги, образование и полицейски служители, с цел укрепването на системата за закрила на децата в България“ (REC-AG-2019/REC-RDAP-GBV-AG-2019)

Проект: „Изграждане на капацитет за социални услуги, образование и полицейски служители, с цел укрепването на системата за закрила на децата в България“ (REC-AG-2019/REC-RDAP-GBV-AG-2019)

24.06.2020г.

Наименование на проекта: „Изграждане на капацитет за социални услуги, образование и полицейски служители, с цел укрепването на системата за закрила на децата в България - Strengthen“ към Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комися по работна програма „Права, равенство и гражданство“

Цели на проекта:

 • Изграждане на капацитет за предлагащите социални услуги, полиция и образователния сектор (включително образование и грижи в най-ранна детска възраст, учители, друго училищно/ранно образование и за персонала, полагащ грижи за децата), с цел систематизиране на превенцията, откриването, идентифицирането и реагиране на неблагоприятни детски преживявания, с ясен фокус върху насърчаването на положителни и грижовни отношения, които да подпомогнат устойчивостта.
 • Очертаване на текущото състояние на системата за закрила на детето в България чрез изследвания на качеството и идентифициране на пропуските
 • Разработване на учебни модули за професионалистите от образователната сфера, социалните служби и полицията
 • Провеждане на обучения на национално ниво

 

Продължителност: 24 месеца, считано от месец април 2020 г.

Обща стойност на проекта: 228 156 евро за всички партньори по проекта

Бенефициенти: Държавна агенция за закрила на детето

 • Фондация „Работилница за граждански инициативи“  основен координатор на проекта
 • Синдикат Образование към КТ Подкрепа

Целева група: 

 • Професионалисти, предлагащи социални услуги
 • Полиция
 • Образователен сектор
 •  

Основни дейности:

•           Формиране на екип

•           Сключване на партньорски споразумения

•           Очертаване на текущото състояние на системата за закрила на детето в България

•           Провеждане на 28 обучения в регионални центрове; произвеждане на 1 образователно видео и на 1 международна конференция

В настоящия проект е предвидено водещата организация Фондация „Работилница за граждански инициативи“ да има отговорност за цялостното управление и координация на проекта, както и за докладване пред Европейската комисия.

Проектът предвижда изграждане на капацитет за предлагащите социални услуги, полиция и образователния сектор (включително образование и грижи в най-ранна детска възраст, учители, друго училищно/ранно образование и за персонала, полагащ грижи за децата), с цел систематизиране на превенцията, откриването, идентифицирането и реагиране на неблагоприятни детски преживявания, с ясен фокус върху насърчаването на положителни и грижовни отношения, които да подпомогнат устойчивостта.

С дейностите се предвижда: очертаване на текущото състояние на системата за закрила на детето в България чрез изследвания на качеството и идентифициране на пропуските;  разработване на учебни модули за професионалистите от образователната сфера, социалните служби и полицията, за да бъдат попълнени пропуските; провеждане на обучения на национално ниво - 28 обучения в регионални центрове с обучени 420+ професионалисти; разпространение – произвеждане на 1 образователно видео; провеждане на 1 международна конференция, включваща експерти по образование, социални грижи и превенция на насилието от най-малко 5 държави от ЕС (60+ участници).

Разпространението ще бъде гарантирано чрез превод на английски език на всички инструменти, изработени в рамките на проекта, като те ще бъдат качени на уеб сайта на проекта като източник на информация. Методологията за изграждане на капацитет ще бъде базирана на подхода за укрепване на детското развитие. Основният очакван резултат е засиленото сътрудничество между различните звена от националната система за закрила на детето, както и подобрено разбиране на неблагоприятните детски преживявания от съответните специалисти.

Проектът предвижда разработването на инструмент за оценка на въздействието, който ще бъде приложен 6 месеца след приключването на първите обучения, за да бъде оценено краткосрочното им въздействие. Силното частно-публично партньорство в консорциума ще гарантира участието на съответните заинтересовани страни в дейностите по изграждане на капацитет и постигане на очакваните резултати.

Общият бюджет по проекта е 228 156 евро, от които 63 386 евро за синдикат – Образование към КТ Подкрепа, 121 669 евро за Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и 43 099 евро за ДАЗД.

ПОДКРЕПА ОТ ДАЗД ЗА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА ЧРЕЗ ПРОЕКТ STRENGTHEN
 

През април 2020 г. в условията на извънредна епидемична обстановка Държавната агенция за закрила на детето заедно с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ стартира нов проект „Укрепване на системата за закрила на детето в България чрез изграждане на капацитета на професионалисти от сферите на социалните услуги, образованието и полицията – Strengthen”. Проектът продължава 24 месеца и се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз.
Тъжната действителност на много деца в България е, че те стават жертва на насилие. По данни на УНИЦЕФ всяко второ дете е преживяло някаква форма на насилие до 18-годишна възраст. През 2020 г. дирекциите  „Социално подпомагане“ в страната са разгледали общо 1220 подадени сигнала за насилие над дете. Насилието е нарушение на правата на децата и забранено в националното законодателство, но все още е широко оправдано от социалните норми, когато се случва в семейството, а координацията на органите, работещи с деца, остава ниска, когато отделните случаи трябва да бъдат докладвани и адресирани.
Държавната агенция за закрила на детето  полага усилия да разреши този проблем чрез укрепването на капацитета на професионалистите, които са част от системата за закрила на детето, да поддържат стандартите за безопасност на децата, и по-точно, повишаването на мотивацията им да извършват тази работа ефективно. Основната цел на проекта Strengthen е именно изграждане на капацитет  работещите в отделите за закрила на детето, полиция и образователния сектор, с цел систематизиране на превенцията, откриването, идентифицирането и реагиране на неблагоприятни детски преживявания, с ясен фокус върху насърчаването на положителни и грижовни взаимоотношения, които да подпомогнат устойчивостта.
В рамките на проекта Strengthen беше очертано текущото състояние на системата за закрила на детето в България чрез проведени обучения в 28 града в страната, на които се  идентифицираха и пропуските. За целите на обучението са разработени учебни модули за професионалистите от образователната сфера, социалните служби и полицията за попълване на тези пропуски. Обученията по проекта се провеждат на национално ниво – общо 28 обучения във всички областни центрове в страната с обучени повече от 420 професионалисти. Преминалите обучението ще подкрепят най-малко 1000 деца в риск в рамките на проекта. Произведено е образователно видео, както и се предвижда да бъде организирана международна конференция, включваща експерти по образование, социални грижи и превенция на насилието от най-малко 5 държави от ЕС.
Всички инструменти, произведени в рамките на проекта ще бъдат преведени на английски език и качени като отворен източник на информация на уеб сайта на проекта – https://strengthen.frgi.bg/.  
Основният резултат от проекта е засилено сътрудничество между различните звена от националната система за закрила на детето, както и подобрено разбиране на неблагоприятните детски преживявания от специалистите.

ПРОЕКТ STRENGTHEN СРЕЩУ НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ

„Насилие“ над дете, както е описано в българското законодателство, представлява всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда.
Данни на УНИЦЕФ показват, че всяко второ дете е преживяло някаква форма на насилие до 18-годишна възраст. Постъпващата информация през Националната телефонна линия за деца 116 111 също показва, че гражданите често сигнализират за упражнено насилие над дете, като най-честото място, където посочват че се извършва е семейството. В допълнение към непосредствените му вреди за детето, семейството и общността, насилието над деца има пагубни ефекти през целия живот, които подкопават потенциала на децата и пречат на тяхното развитие.
Пандемията COVID-19 и наложените като резултат мерки за физическо дистанциране, значително увеличиха риска от насилие в семейството и онлайн злоупотреби. Затварянето на училищата се отрази на над 700 000 хиляди деца в предучилищна и училищна възраст и на техните родители. Ограниченията в движението, загубата на доходи в семейството, изолацията и пренаселеността са повишили нивата на стрес и тревожност у родителите и децата, като по този начин ги откъсват от обичайния им източник на подкрепа. През 2020 г. дирекциите „Социално подпомагане“ в страната са разгледали общо 1220 подадени сигнала за насилие над дете.
Именно по време на извънредната епидемична обстановка Държавната агенция за закрила на детето стартира проект STRENGTHEN като партньор на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ с цел прекратяване на насилието срещу деца. В рамките на проекта беше очертавано текущото състояние на системата за закрила на детето в България чрез проведени срещи, дискусии,  и идентифициране на пропуските. Проведени са 28 обучения във всички областни центрове в страната, в които участваха повече от 420 социални работници от отделите „Закрила на детето“, психолози, полицаи, учители, медиатори и др. Обученията формират знания, умения и нагласи сред професионалистите от различните звена в системата за закрила на детето да прилагат подход, основаващ се върху силните страни на детето при подкрепа на жертви на насилие, както и да ползват някои методи от възстановителното правосъдие, за да решават семейни конфликти, които застрашават сигурността на детето. Основният очакван резултат е засиленото сътрудничество между различните звена от националната система за закрила на детето, както и подобрено разбиране на неблагоприятните детски преживявания от съответните специалисти.
Проект STRENGTHEN, с основен координатор Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и в партньорство със Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ и Държавната агенция за закрила на детето е стартиран именно с цел превенция, откриване, идентифициране и реагиране на неблагоприятни детски преживявания. Проектът продължава 24 месеца от април 2020 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз.
Повече информация можете да намерите на: https://strengthen.frgi.bg/
 

ПРИНЦИПИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Закрилата на децата в България се осъществява чрез всеотдайната работа и сътрудничество между професионалистите в социалните служби, психолози, полицаи, учители, медиатори и др. Опазването на правата на децата особено в ситуации с неблагоприятни детски преживявания зависи от техните умения и нагласи да прилагат правилен подход.
Този подход се основава на следните принципи за закрила на детето:

 • зачитане и уважение на личността на детето;
 • отглеждане на детето в семейна среда;
 • осигуряване най-добрия интерес на детето;
 • специална закрила на дете в риск;
 • насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрилата на детето;
 • незабавност на действията по закрила на детето;
 • временен характер на ограничителните мерки;
 • грижа в съответствие с потребностите на детето;
 • насърчаване на отговорното родителство и подкрепа на семейството;
 • превантивни мерки за сигурност и закрила на детето;
 • контрол по ефективността на предприетите мерки;

Най-важното за едно дете е да може да разчита на такава всеотдайна подкрепа от всички професионалисти, които са въвлечени в закрилата на децата в България. Социалните работници от отделите „Закрила на детето“ предприемат мерки за закрила на дете на местно ниво, когато при тях постъпи сигнал. Професионалистите в образователния сектор осигуряват обучението и възпитанието на децата. Полицията предоставя полицейска закрила на децата при необходимост в спешни ситуации за живота и здравето на дете. За да могат органите по закрила да се погрижат своевременно за децата, всеки гражданин, който е сви­детел, че дете се нуждае от закрила е длъжен не­забавно да уведоми дирекция „Социално подпо­магане”, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи. Проект STRENGTHEN се фокусира върху укрепването на системата за закрила на децата в България чрез обучения на социалните работници, полицията и образователния сектор, за да имат капацитета да работят качествено и в сътрудничество един с друг. Основен координатор на проекта е Фондация „Работилница за граждански инициативи“, която работи в партньорство със Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ и Държавната агенция за закрила на детето. Той продължава 24 месеца от април 2020 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз.
Обученията, провеждани във всички областни центрове в страната, по практичен начин демонстрират на професионалистите как да си сътрудничат помежду си, както и формират у тях знания, умения и нагласи да прилагат подход, основаващ се върху силните страни на детето при подкрепа на жертви на насилие, както и да ползват някои методи от възстановителното правосъдие за да решават семейни конфликти, които застрашават сигурността на детето.
Повече за проект STRENGTHEN можете да научите тук: https://strengthen.frgi.bg/

НАСИЛИЕТО ОТ ДЕЦА НАД ДЕЦА

Насилието от деца над деца е широко разпространен проблем, който застрашава тяхното безопасно развитие. По данни на УНИЦЕФ половината от децата на възраст между 13 и 15 години, или около 150 милиона деца, са преживявали насилие от други деца в училище. Един от начините този проблем да бъде адресиран е като децата бъдат научени на асертивно, себеутвърждаващо поведение.
Себеутвърждаващото поведение се изразява в уважаване на собствените права и заявяване на собствените нужди. Неговото изграждане отнема време и усилия, но възрастните могат да подпомогнат този процес, като учат децата и младите хора как по подходящ начин да заявяват себе си. Могат да се използват следните практични съвети:

 • Демонстрирайте себеутвърждаващо поведение в отношението си с децата, колегите и т.н.;
 • Предлагайте на децата ролеви игри, в които да упражняват асертивното поведение;
 • Напомняйте на децата, че тяхното мнение е от значение и стимулирайте дискусии по различни теми;
 • Учете децата как да искат нещо по учтив начин и как да отговарят на молби, отправени към тях;
 • Посочвайте примери на тормоз и недобро държане и учете децата да не ги толерират;
 • Учете децата към кого да се обърнат, ако усещат, че не могат да се справят сами с дадена ситуация.

По този начин децата ще могат да се научат как да заявяват себе си и своите емоции и потребности без да изпитват нуждата да проявят гняв и агресия, за да бъдат чути. Гневът е емоционално състояние, което може да варира от малко раздразнение до ярост, поради което е от съществени значение децата да се научат как да го управляват по себеутвърждаващ начин.
Проект „Изграждане на капацитет за социални услуги, образование и полицейски служители, с цел укрепването на системата за закрила на децата в България - Strengthen“ се фокусира именно върху обучението и споделянето на тези добри практики със специалисти, работещи с деца, за да имат капацитета да работят качествено и ползотворно, предотвратявайки насилието сред децата. Основен координатор на проекта е Фондация „Работилница за граждански инициативи“, която работи в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето и Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“. Проектът продължава 24 месеца от април 2020 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз.

Обученията, провеждани във всички 28 областни центрове в страната, по практичен начин демонстрират на професионалистите как да си сътрудничат помежду си, както и формират у тях знания, умения и нагласи да прилагат подход, основаващ се върху силните страни на детето при подкрепа на жертви на насилие.

Повече за проект STRENGTHEN можете да научите тук: https://strengthen.frgi.bg/

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА НАСИЛИЕ НАД ДЕТЕ

 

Насилието над деца представлява сериозен проблем, който не трябва да бъде подценяван. Някои от най-разпространените видове насилие са физическо, психическо, сексуално, тормоз, кибертормоз и др. Преживяването на насилие в детството оказва влияние върху здравето и благополучието през целия живот.
В България правата на детето са защитени от националното законодателство, но за ефективната борба срещу насилието е необходимо всички институции в системата за закрила на детето, както и всички останали въвлечени страни да действат в синхрон. Доставчиците на социални услуги, полицията, учителите и други служби, работещи с деца, трябва да действат единно и с правилен подход за най-добрия интерес на детето. Това взаимодействие се основава на следните принципи:

 • Пряк контакт между специалистите: комуникацията при случай на насилие над дете се осъществява на хоризонтално ниво между ръководителите на отдели на местно ниво и специалистите, работещи с деца от различни институции, а не вертикално чрез председател, изпълнителен директор или министър.
 • Ранни етапи на действие: координацията на възможно най-ранен етап, както при случаите на насилие над деца, така и по линия на превенция.
 • Взаимовръзка между всички: координация между всички специалисти, пряко ангажирани с детето.
 • Непрекъснат процес: координацията е непрекъснат процес, който трябва да продължава през цялото време в една организация и/или политика.
 • Ефективна комуникация: За правилната координация е необходима ефективна комуникация. Индивидуалните и ведомствени проблеми могат да бъдат решени с помощта на координация.

Постигането на решения в сложните ситуации на насилие над дете е възможно единствено чрез обединяване и използване на опита и знанието на специалистите от всички сфери. По този начин се работи въз основа на холистичен и цялостен подход, който формира разбирането, че най-добрият интерес на детето обхваща всички въвлечени страни.
Проект „Изграждане на капацитет за социални услуги, образование и полицейски служители, с цел укрепването на системата за закрила на децата в България - Strengthen“ се фокусира именно върху укрепването на общите усилия на системата за закрила на децата в България чрез обучения на специалистите във всички 28 областни центрове, за да имат капацитета да работят качествено и в сътрудничество един с друг. Основен координатор на проекта е Фондация „Работилница за граждански инициативи“, която работи в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето и Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“. Проектът продължава 24 месеца от април 2020 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз.
Основният резултат от изпълнението на проект Strengthen е засилено сътрудничество между различните звена от националната система за закрила на детето, както и подобрено разбиране на дългосрочното влияние на неблагоприятните детски преживявания върху живота на децата и младежите. Очаква се преминалите обучението да подкрепят най-малко 1000 деца в риск в рамките на проекта.
Повече за проект Strengthen можете да научите тук: https://strengthen.frgi.bg/
 

SUPPORT FOR PROFESSIONALS WORKING WITH CHILDREN THROUGH STRENGTHEN PROJECT
In April 2020, during an emergency epidemic situation, the Workshop for Civic Initiatives Foundation together with the State Agency for Child Protection and the „Obrazovanie” Syndicate launched a new project “Capacity building for social service, education and police professionals to strengthen the child protection system in Bulgaria – Strengthen”. The project’s duration is 24 months. It is implemented with the financial support of the European Union's Rights, Equality and Citizenship Program.
The sad reality of many children in Bulgaria is that they are victims of violence. According to UNICEF, every second child has experienced some form of violence by the age of 18. In 2020, the Social Assistance Directorates in the country reviewed 1,220 reports of child abuse. Violence is a violation of children's rights and prohibited by national law, but is still widely justified by social norms when it occurs in the family, and coordination of bodies working with children remains low when individual cases need to be reported and addressed.
The Strengthen project partners are working to address this issue by strengthening the capacity of professionals who are part of the child protection system to maintain child safety standards, and in particular, increasing their motivation to do so effectively. The main goal of the Strengthen project is to build the capacity of child protection departments, police and education, in order to systematize the prevention, detection, identification and response to adverse childhood experiences, with a clear focus on promoting positive and caring relationships, to support sustainability.
The Strengthen project outlined the current state of the child protection system in Bulgaria through trainings in 28 cities in the country, which identified the gaps. For the purposes of the training, training modules have been developed for education professionals, social services and the police to fill in these gaps. The trainings under the project are conducted at the national level – 28 trainings in all regional centers in the country with more than 420 professionals trained. The trainees will support at least 1,000 children at risk within the project. An educational video has been produced, and an international conference is planned to include experts on education, social welfare and violence prevention from at least five EU countries.
All tools produced within the project will be translated into English and uploaded as an open source of information on the project website - https://strengthen.frgi.bg/. \
The main result of the project is enhanced cooperation between the various units of the national child protection system, as well as improved understanding of adverse childhood experiences by professionals.

STRENGTHEN PROJECT COMBATING VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN BULGARIA
“Violence” against a child, as described in Bulgarian law, is any act of physical, mental or sexual violence, neglect, commercial or other exploitation leading to actual or probable harm to the health, life, development or dignity of the child, which may be carried out in the family, school and social environment.
UNICEF data show that every second child has experienced some form of violence by the age of 18. The information received through the National Telephone Line for Children 116 111 also shows that citizens often report violence against a child, with the most common place where it is reported being the family. In addition to its immediate harm to the child, the family and the community, violence against children has lifelong detrimental effects that undermine children's potential and hinder their development.
The COVID-19 pandemic and the resulting physical distancing measures have significantly increased the risk of domestic violence and online abuse. The closure of schools has affected more than 700,000 pre-school, school age children, and their parents. Restrictions on movement, loss of family income, isolation and overcrowding have increased levels of stress and anxiety in parents and children, thus detaching them from their usual source of support. In 2020, the Social Assistance Directorates in the country reviewed 1,220 reports of child abuse.
It was during the emergency epidemic that the STRENGTHEN project was launched by the Workshop for Civic Initiatives Foundation and its partners – the State Agency for Child Protection and the “Obrazovanie” Syndicate of the “Podkrepa” Labor Confederation in order to combat violence against children. The project outlined the current state of the child protection system in Bulgaria through meetings, discussions and identification of gaps. Twenty-eight trainings were conducted in all regional centers in the country, which were attended by more than 420 social workers from the departments for Child Protection, psychologists, police officers, teachers, mediators and others. The trainings form knowledge, skills and attitudes among professionals from different parts of the child protection system to apply an approach based on the child's strengths in supporting victims of violence, as well as to use some methods of restorative justice to solve family problems and conflicts that threaten the security of the child. The main expected result is the strengthened cooperation between the different units of the national child protection system, as well as the improved understanding of the unfavorable child experiences by the respective specialists.
The STRENGTHEN project, co-coordinated by the Workshop for Civic Initiatives Foundation and in partnership with the State Agency for Child Protection and the “Obrazovanie” Syndicate of “Podkrepa” Labor Confederation, was launched to prevent, detect, identify and respond to adverse childhood experiences. The project has been running for 24 months since April 2020 and is implemented with the financial support of the European Union's Rights, Equality and Citizenship Program.
More information can be found at: https://strengthen.frgi.bg/

PRINCIPLES FOR CHILD PROTECTION IN BULGARIA

The protection of children in Bulgaria is carried out through dedicated work and cooperation between professionals in social services, psychologists, police officers, teachers, mediators and others. The protection of children's rights, especially in situations with adverse childhood experiences, depends on their skills and attitudes to apply the right approach.\
This approach is based on the following principles of child protection:
• Respect and consideration for the child's individuality;
• raising the child in a family environment;
• ensuring the best interests of the child;
• Special protection of a child at risk;
• encouraging voluntary participation in child protection activities;
• Immediate action for child protection;
• Temporary nature of the restrictive measures;
• Care in accordance with the needs of the child;
• promoting responsible parenting and family support;
• Preventive measures for safety and protection of the child;
• Control over the effectiveness of the measures taken.
The most important thing for a child is to be able to count on such dedicated support from all professionals involved in child protection in Bulgaria. Social workers from the Child Protection Departments take measures to protect a child at the local level when they receive a signal. Professionals in the education sector provide education and upbringing for children. The police provide police protection to children when necessary in emergencies for the life and health of a child. In order for the protection authorities to take care of children in a timely manner, every citizen who witnesses that a child needs protection is obliged to immediately notify the Social Assistance Directorate, the State Agency for Child Protection or Ministry of the Interior.
The STRENGTHEN project focuses on strengthening the child protection system in Bulgaria through training of social workers, the police and the education sector to have the capacity to work well and in cooperation with each other. The main coordinator of the project is the Workshop for Civic Initiatives Foundation, which works in partnership with the State Agency for Child Protection and the “Obrazovanie” Syndicate at the “Podkrepa” Labor Confederation. Its duration is 24 months from April 2020 and is implemented with the financial support of the European Union's Rights, Equality and Citizenship Program.
The trainings, conducted in all regional centers in the country, in a practical way demonstrate to professionals how to cooperate with each other, as well as form knowledge, skills and attitudes to apply an approach based on the child's strengths in supporting victims of violence, as well as to use some methods of restorative justice to resolve family conflicts that threaten the safety of the child.
You can learn more about the STRENGTHEN project here: https://strengthen.frgi.bg/

COOPERATION OF PROFESSIONALS IN CASES OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN
Violence against children is a serious problem that should not be underestimated. Some of the most common types of violence are physical, mental, sexual, harassment, cyberbullying and more. Experiencing childhood violence affects health and well-being throughout life.
In Bulgaria, national law protects the rights of the child, but the effective fight against violence requires that all institutions in the child protection system, as well as all other parties involved, act in unison. Providers of social services, police, teachers and other services working with children must act in unison and with the right approach to the best interests of the child. This interaction is based on the following principles:
 - Direct contact between specialists: communication in case of child abuse is carried out horizontally between heads of departments at the local level and specialists working with children from different institutions, and not vertically through a Chairperson, executive director or minister.
 - Early stages of action: coordination at the earliest possible stage, both in cases of violence against children and in the field of prevention.
 - Cooperation between all: coordination between all specialists directly involved with the child.
 - Continuous process: coordination is an ongoing process that must continue at all times in an organization and/or policy.
 - Effective communication: Effective communication is needed for proper coordination. Individual and departmental problems can be solved through coordination.
 - 
Achieving solutions in complex situations of child abuse is possible only by combining and using the experience and knowledge of professionals from all fields. This is done based on a holistic approach, which forms the understanding that the best interests of the child covers all parties involved.
The project “Capacity building for social service, education and police professionals to strengthen the child protection system in Bulgaria – Strengthen” focuses on strengthening the overall efforts of the child protection system in Bulgaria through training of specialists in all 28 regional centers to have the capacity to work well and in cooperation with each other. The main coordinator of the project is the Workshop for Civic Initiatives Foundation, which works in partnership with the State Agency for Child Protection and the “Obrazovanie” Syndicate at the “Podkrepa” Labor Confederation. The project has been running for 24 months since April 2020 and is implemented with the financial support of the European Union's Rights, Equality and Citizenship Program.
The main result of the Strengthen project is enhanced cooperation between the various units of the national child protection system, as well as an improved understanding of the long-term impact of adverse childhood experiences on the lives of children and young people. The trainees are expected to support at least 1,000 children at risk under the project.

                                           PEER-TO-PEER VIOLENCE
Peer-to-peer violence is a widespread problem that threatens children’s safe development. According to UNICEF, half of children between the ages of 13 and 15, or about 150 million children, have experienced violence from other children at school. One way to address this problem is to teach children assertive behavior.
Self-affirming behavior is expressed in respect for one's own rights and declaration of one's own needs. It takes time and effort to build, but adults can support this process by teaching children and young people how to express themselves appropriately. The following practical tips can be used:
 - Demonstrate self-affirming behavior in your relationship with children, colleagues, etc.;
 - Offer children role-playing games in which to practice assertive behavior;
 - Remind children that their opinion is important and stimulate discussions on various topics;
 - Teach children how to ask for something politely and how to respond to requests made to them;
 - Give examples of bullying and misbehavior and teach children not to tolerate them;
 - Teach children whom to turn to if they feel they cannot handle a situation on their own.
In this way, children will be able to learn how to express themselves and their emotions and needs without feeling the need to show anger and aggression in order to be heard. Anger is an emotional state that can range from a little irritability to rage, so it is essential for children to learn how to manage it in a self-affirming way.
The project “Capacity building for social service, education and police professionals to strengthen the child protection system in Bulgaria – Strengthen” focuses on training and sharing these good practices with professionals working with children to have the capacity to work with quality and fruitfulness, preventing violence among children. The main coordinator of the project is the Workshop for Civic Initiatives Foundation, which works in partnership with the State Agency for Child Protection and the “Obrazovanie” Syndicate at the “Podkrepa” Labor Confederation. The project has been running for 24 months since April 2020 and is implemented with the financial support of the European Union's Rights, Equality and Citizenship Program.
The trainings, conducted in all 28 regional centers in the country, practically demonstrate to professionals how to cooperate with each other, as well as form knowledge, skills and attitudes to apply an approach based on the child's strengths in support of victims of violence.
You can learn more about the STRENGTHEN project here: https://strengthen.frgi.bg/

     CONFERENCE “GOOD PRACTICES AND APPROACHES FOR CHILD PROTECTION”
On March 2, 2022, an online conference “Good practices and approaches for child protection” was held, organized by the partners in the project “Capacity building for social service, education and police professionals to strengthen the child protection system in Bulgaria – Strengthen”. The project is co-financed by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Program.
The Workshop for Civic Initiatives Foundation (WCIF), together with the State Agency for Child Protection (SACP) and the “Obrazovanie” Syndicate of “Podkrepa” Labor Confederation, organized the conference as a final event of the project in order to discuss the issues of good international and Bulgarian practices aimed at protecting children victims of violence and possible approaches and measures to prevent violence against children.
“I believe that we will all unite around the fact that the capacity of the people who raise, educate and care for children must be constantly increased. It is the professionals who work with children, as well as the teachers who prepare them, who help us achieve our common goal – to ensure the well-being and the right of every child to grow up in a family environment, to have access to education and healthcare, and to grow happy and supported.” said the Chairperson of the SACP Eleonora Lilova Ph. D. at the opening of the conference.
Ms. Lilova said that because of the trainings in 28 cities in the country, the coordination at the national level between the Child Protection Departments, the police and the professionals in the field of education has improved. The representatives of education have been better informed about the ways, principles and measures of the child protection system, the role of the State Agency for Child Protection, the Child Protection Departments, the Social Assistance Directorates and the Children's Pedagogical Room at the Ministry of Interior. Greater clarity has been achieved on the implementation of the Coordination Mechanism for Violence in the Child Protection Act and on the importance of the professionals involved working together when making decisions for children.
Ms. Lilova added that the meetings lead to the exchange of experiences and discussion of certain cases, which is a prerequisite for improving coordination between them at the local level and their joint work when it comes to supporting a child at risk.
Prof. Velina Todorova, Deputy Chair of the UN Committee on the Rights of the Child, Deputy Minister of Education Maria Gaidarova, Mr. Aaron Greenberg, UNICEF Regional Adviser for Europe and Central Asia, Mr. George Nikolaidis of the Institute of Child Health in Greece, as well as representatives of the institutions and organizations involved took part in the discussion on possible future needs and solutions for prevention and protection of children at risk.

 

 

 

 

           

 

Актуално по проекта

линк за снимка за ДАЗД ОРГАНИЗРА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „РАБОТА…

ДАЗД ОРГАНИЗРА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „РАБОТА…