Проект: „Координиран отговор към насилието и пренебрегването на деца чрез минимална база от данни - от планирането към практиката“ (810508-REC-RDAP-GBV-AG-2017)

Проект: „Координиран отговор към насилието и пренебрегването на деца чрез минимална база от данни - от планирането към практиката“ (810508-REC-RDAP-GBV-AG-2017)

30.06.2021г.

На 29 и 30 юни 2021 г. се проведе онлайн заключителната конференция по международен проект „Координиран отговор към насилието и пренебрегването на деца чрез минимална база от данни - от планирането към практиката“, финансиран от Европейската комисия.

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) участва в този проект като партньор с други организации от различни държави от Европейския съюз (ЕС). Друг участник от България е Югозападен университет „Неофит Рилски“ – България, чрез катедра „Медико-социални науки“. 

Системата CAN-MDS е разработена в рамките на приключилия проект „Координиран отговор на насилието над деца и пренебрегването чрез минимална база данни“, прилаган в консорциум от няколко държави.

Идеята на CAN MDS е всички ключови участници в работата по случаи на насилие или пренебрегване на деца да имат достъп на различни нива до разработения софтуер за вписване на информацията. Софтуерът позволява проследяване на всеки един конкретен случай и допълване с информация.

В рамките на конференцията се представи развитието и наличните предизвикателства при осъществяването на пилотното тестване на Системата за наблюдение на случаи на насилие и пренебрегване на деца - CAN-MDS II в реални условия на различни нива в различните участващи държави, с цел установяване на възможностите ѝ за регистриране, мониториране и докладване на случаи на деца в риск.

Представители на държави членки на ЕС и на САЩ споделиха своя опит, предизвикателства и добри практики по отношение на събирането на данни за насилие над деца и пренебрегване.

Външният оценител на проекта даде положителна оценка на изпълнението на проекта, като наблегна на сериозните усилия на отделните държави при неговото осъществяване. Особено внимание се отдели и на затрудненията, породени от пандемията и нейното влияние върху проекта, включително невъзможността за реални срещи и обучения, работа с различни онлайн платформи и прилагане на системата.

Друг проблем, който бе очертан е прилагането на информационните технологии и инсталирането на системата, както и интегрирането ѝ с останалите системи за събиране на данни  в отделните държави.