Проект: „Координиран отговор към насилието и пренебрегването на деца чрез минимална база от данни - от планирането към практиката“ (810508-REC-RDAP-GBV-AG-2017)

Проект: „Координиран отговор към насилието и пренебрегването на деца чрез минимална база от данни - от планирането към практиката“ (810508-REC-RDAP-GBV-AG-2017)

12.11.2018г.

Наименование на проекта: „Координиран отговор към насилието и пренебрегването на деца чрез минимална база от данни - от планирането към практиката“ (Coordinated Response to Child Abuse and Neglect via a Minimum Data Set: from planning to practice 'CAN-MDS II') към Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ по работна програма „Права, равенство и гражданство“.

Обща цел (цели):

 • Тестване на система CAN-MDS, разработена в рамките на приключилия проект „Координиран отговор на насилието над деца и пренебрегването чрез минимална база данни“, да се проведе на национално и местно ниво.
 • Провеждането на обучение и осигуряването на обучителни материали за укрепване капацитета на професионалистите, работещи с деца, за които е установено, че са неглижирани или има сигнали за злоупотреба.

Специфични цели:

 • Всички ключови участници в работата по случаи на насилие или пренебрегване на деца да имат достъп на различни нива до разработения софтуер за вписване на информацията.
 • Въвеждането на системата ще подкрепи и изпълнението на международните ни ангажименти за изпълнение и отчитане на напредъка по премахване на насилието над деца.

Продължителност: 24 месеца, считано от месец ноември 2018 г.

Обща стойност на проекта: 767 508,26 евро за всички партньори по проекта

Електронна страница на проекта: www.can-via-mds.eu

Бенефициенти: Държавна агенция за закрила на детето

 • Институт за детско здраве – Гърция, чрез дирекция „Психично здраве и социално благополучие“ – основен координатор на проекта
 • ЮЗУ „Неофит Рилски“ – България, катедра „ Медико-социални науки“ 
 • Министерство на труда, благосъстоянието и социалната сигурност – Кипър, чрез Дирекцията по труда и социалните служби
 • Национална обсерватория за деца в опасност – Франция
 • Фондация AROA – чрез дирекцията „Програми за превенция на децата и подрастващите“
 • Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) – Румъния
 • UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI – Румъния чрез Факултета по социология и социална работа
 • HOPE FOR CHILDREN CRC POLICY CENTER – Кипър, чрез Отдела за изследвания и развитие
 • Дирекцията за социално и медицинско подпомагане – гр. Клуж Напока, Румъния, чрез Дирекцията за управление на проекти и развитие на общността

Целева група: 

 • Агенцията за социално подпомагане
 • Местни координатори от избраните области
 • Служители от Главна дирекция „Национална полиция“, МВР, МОН и Министерство на здравеопазването

Основни дейности

 • Формиране на екип
 • Сформиране на Консултативен борд (междусекторен съвет) от професионалисти и авторитетни личности на национално ниво
 • Сключване на партньорски споразумения
 • Избор на Национален администратор на CAN-MDS системата
 • Тестване и въвеждане на система CAN-MDS
 • Провеждането на обучение, изготвяне на обучителни модули, осигуряването на обучителни материали за укрепване капацитета на професионалистите, работещи с деца
 • Разработване на обща, а в последствие и национална стратегия за прилагане на програмата
 • Популяризиране на проекта и системата в обществото
 • Организиране на 1 международна конференция с 200 участници

 

В настоящия проект е предвидено тестването на разработената система CAN-MDS да се проведе на национално и местно ниво. CAN-MDS е разработена в рамките на приключилия проект „Координиран отговор на насилието над деца и пренебрегването чрез минимална база данни“, прилаган в консорциум от няколко държави – Гърция, Белгия, България, Германия, Франция, Италия, Румъния и Швейцария. От българска страна участникът в консорциума е Югозападният университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Разработен е инструментариум за апробиране на системата и за провеждане на обучения по нея. Идеята на системата е всички ключови участници в работата по случаи на насилие или пренебрегване на деца да имат достъп на различни нива до разработения софтуер за вписване на информацията. Софтуерът позволява проследяване на всеки един конкретен случай и допълване с информация, например насочване към нови услуги или промяна на ситуацията на детето и семейството. Системата се приема като иновативна, защото използва обща методология за различните страни и е чувствителна към всички сектори, професионални среди и услуги и ще запълни празнините в изследването на насилието в световен мащаб. В национален план въвеждането на системата ще подкрепи и изпълнението на международните ни ангажименти за изпълнение и отчитане на напредъка по премахване на насилието над деца.

Индикатори за изпълнение за целия проект в 6-те държави е участието в 40 обучения на 900 професионалисти от 6-те държави, които да бъдат обучени; организиране на 1 международна конференция с 200 участници; изготвени обучителни модули, печатни материали и електронно приложение.

По проекта се предвижда осъществяването на пилотно тестване на Системата за наблюдение на случаи на насилие и пренебрегване на деца - CAN-MDS II в реални условия на различни нива в 6-те участващи държави, с цел установяване на възможностите ѝ за регистриране, мониториране и докладване на случаи на деца в риск. За България съгласно проекта е предвидено тестването на разработената система CAN-MDS да се проведе в 3 области.

Целта на втората фаза на проекта е осигуряване на необходимите ресурси за обучение и обучителни материали за укрепване капацитета на професионалистите, работещи с деца, за които е установено, че са неглижирани или има сигнали за злоупотреба. Целевата група са професионалисти, които имат не само директни контакти с деца, но и тези, които са заети в области, отнасящи се до закрилата на децата, като работещи на горещи линии, в здравеопазването, образованието, правосъдието, държавни институции и неправителствени организации.

За Гърция, Франция и Испания има по един местен координатор, оправомощен от всяка страна за изпълнението на проекта по отношение на задълженията на изпълнителя, както и да контролира и управлява процеса на предоставяне на основния координатор на резултати от проекта и съответната сертификация, изисквана от Договора за ЕС и неговите разпоредби. Румъния има 3 местни координатори, а България и Кипър – 2.

На национално ниво местните координатори са отговорни за осъществяването на връзка с всички важни за целите на проекта правителствени и неправителствени организации, действащи във всяка държава.

За запазването на ресурсите за план за действие в извънредни ситуации, координаторите имат право на намеса в процеса на вземане на решения на всяка страна, ако и само общите цели на проекта са застрашени или са нарушени.

Национален административен орган на CAN-MDS е ДАЗД. Отговорностите са свързани с:

А. Подбор и назначаване на национален администратор на данни за пилотната фаза на системата CAN-MDS

Б. Тясно сътрудничество с националния администратор на данни, подкрепящ и улесняващ пилотирането на системата

В. Сътрудничество с Националния консултативен съвет за подпомагане и улесняване на идентифицирането и източниците на данни на CAN-MDS, а именно приемливи организации и услуги в съответните сектори в съответствие с националния персонализиран пилотен план и ги кани да участват в пилотирането на системата

Г. Сътрудничи тясно с Националния междуотраслов съвет за подпомагане и улесняване на идентифицирането и набирането на квалифицирани специалисти, работещи в идентифицираните организации, и ги кани да участват в пилотирането като оператори на системата

Д. Следва да се комуникира, когато е необходимо, с ръководителя на проекта, координатора на проекта и националния партньор за нуждите на проекта

Е. Участва в предвидения семинар за обучение на обучители и след това да координира и провежда семинари за обучение на операторите и тяхната оценка

Ж. Улесняване на мониторинга на работата на системата по време на пилотиране (както е предвидено в ОС).

Отговорност на Националния администратор на CAN-MDS е да осъществява ежедневното администриране на шестмесечната пилотна операция на системата, следвайки инструкциите на административния орган и в тясно сътрудничество с местния координатор и националния междуотраслов съвет. Освен това националният администратор на данни ще се ангажира да:

 • проследява системата CAN-MDS по време на пилотна фаза
 • гарантира, че системата работи в съответствие с предвидените технически и организационни мерки за сигурност
 • поддържа архив на дейностите по обработка
 • уведомява Националния административен орган („администратор на данни“) за всякакви потенциални нарушения на данните.

Отговорностите на националния администратор на данни са свързани с администрирането на a. източници на данни; б. оператори; в. псевдоними на деца, участващи в инциденти на CAN (записани от операторите в системата); и г. анонимни, агрегирани епидемиологични данни на CAN.

Резултатите по проекта ще бъдат представени на  международна конференция с 200 участници. Предвижда се и изготвянето на обучителни модули, печатни материали и електронно приложение.