Проект: BG051PO001-7.0.02 „Без граници – Компонент 2” - "Управление на промяната чрез опит и знания"

Проект: BG051PO001-7.0.02 „Без граници – Компонент 2” - "Управление на промяната чрез опит и знания"

07.07.2015г.

Проект BG051PO001-7.0.02 „Без граници – Компонент 2”

Наименование на проекта: Управление на промяната чрез опит и знания

Обща цел (цели)

 • Разработване на инструменти и ноу-хау за новите модели на услуги на местно, регионално и национално ниво
 • Повишаване нивото на компетенции на специалистите от социалния сектор за предоставяне на интегрирани социални услуги в общността на деца и семейства

Специфични цели

 • Изграждане на мрежа и взаимодействие между експертите и специалистите в социалната, здравната и образователната сфера

Продължителност: 30 месеца

Обща стойност на проекта: 970 917.05 лв. /100% безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР/

Бенефициент: Държавна агенция за закрила на детето

Партньори: Дирекция „Социално включване”, Министерство на труда и социалната политика

НИКО - Публична организация в Северна Ирландия за международно сътрудничество /Правителствена агенция във Великобритания/. НИКО е публична структура с нестопанска цел насочена към изграждане на ефективни, ефикасни и устойчиви институции в публичния сектор, които да бъдат способни да управляват донорската помощ ефективно и да реализират положителна промяна.

Целева група: Представители на централните администрации – ДАЗД и МТСП, регионалните структури на РДСП, РЗИ, РИО, социални работници, работещи с различни общности, специалисти в областта на социални услуги в общността, експерти обучения и тренинги от съответните структури

Основни дейности

 • Формиране на екип
 • Тръжни процедури
 • Проучване и обмяна на знания
  • Учебни посещения във Великобритания
  • Подготовка на стратегически управленски план за изпълнение на Плана за действие за деинституционализация и управление на интегрирани социални услуги
  • Обмяна на опит, консултации и адаптиране на стратегическия план
  • Дизайн на програма за обучения и създаване на мрежа
  • Предоставяне на обучения
  • Разпространение на резултатите от учебните посещения
  • Повишаване на информираността на обществеността

Проектът пряко ще допринесе за интегрирането на определени рискови групи в живота на общността и ще подпомогне тяхното последващо развитие. В частност, проектът ще създаде условия за практическа и теоретична обмяна на опит между различни видове експерти, което от своя страна ще подобри човешкия ресурс и ще гарантира устойчивост. Цялостното адаптиране и включване, както и повишаване на човешкия капитал ще се реализира и на базата на междуинституционално сътрудничество.

Проектът е провокиран от вече стартиралия процес на деинституционализация от Правителството. Настоящият проект е провокиран от необходимостта за повишаване капацитета на всички заинтересовани страни в контекста на новите условия и преместването на децата от домовете в новия тип услуги. Изграждането на модел на управление на интегрирани социални услуги и непрекъснатото повишаване на капацитета на служителите е база, без която трудно ще се реализира процеса на деинституционализация.

Настоящият проект ще допълни и доразвие вече изграденото в рамките на проект „Детство за всички” и ще съдейства за подобряване качеството на живот на децата и младежите в България. Проектът поставя и въпроса за партньорствата, доброто управление на програми и проекти, както и за междуинституционално сътрудничество, което е част от по-голямата тема относно областните стратегии за развитие на социалните услуги.

Друг съществен иновативен момент е създаването на стратегически план, който ще бъде създаден в рамките на проектната инициатива и апробиран. Ще бъде използван и подхода на ангажирано участие от всички страни, включването на експерти на различни нива, разпределението на ангажиментите според нивата на отговорност. Идеята на проекта е да се подкрепи процеса на деинституционализация в периода на трансформиране на грижата от институционална към грижа в общността и подкрепа за семействата и децата, както и засилване на капацитета на националните, регионалните и местните структури.