Обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване и офис консумативи за нуждите на Проект № 0102-ДАЗД-1.9; BG161PО002-1.9.01–0001 „Подкрепа”

Обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване и офис консумативи за нуждите на Проект № 0102-ДАЗД-1.9; BG161PО002-1.9.01–0001 „Подкрепа”

06.11.2013г.