Председателят на ДАЗД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране на изнесено обучение за

Председателят на ДАЗД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране на изнесено обучение за

27.06.2014г.

На 8 септември 2014 г. ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществената поръчка

На 8 септември 2014 г. ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществената поръчка за организиране на изнесено обучение за служителите на ДАЗД

На 08.09.2014 г. (понеделник) в 14.00 часа в сградата на Държавната агенция за закрила на детето, заседателна зала № 678, етаж V, ул. „Триадица” № 2, гр. София, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществената поръчка за организиране на изнесено обучение за служителите на Държавната агенция за закрила на детето.

При отварянето на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на  средствата за масово осведомяване.

При желание от Ваша страна да присъствате на отварянето на ценовите оферти, моля да се явите в 13:45 часа пред служебния вход на Министерството на труда и социалната политика, където ще бъдете насочени към залата.