Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ПРОТОКОЛ № 3  от дейността на комисията, назначена за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Предоставяне на...

ПРОТОКОЛ № 3 от дейността на комисията, назначена за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Предоставяне на...

14.06.2019г.