Пряко договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените поръчки с предмет „Предоставяне на услуги, свързани с организиране на

Пряко договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените поръчки с предмет „Предоставяне на услуги, свързани с организиране на

25.01.2018г.

Обявление за приключване на договор по обществена поръчка

Покана

Решение за откриване

Приложение

Приложение 7

Разяснение

Протокол

Протокол 2

Протокол 3

Протокол 4

Протокол 5

Протокол 6

Протокол 7

Протокол 8

Доклад

Техническо предложение и приложения

Ценово предложение

Договор за обществена поръчка

Гаранция за изпълнение на обществената поръчка

Обявление за възложена поръчка