„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Проект № BG051PО001-7.0.02-0003 „Управление на промяна чрез опит и знания” на

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Проект № BG051PО001-7.0.02-0003 „Управление на промяна чрез опит и знания” на

25.03.2013г.