„Избор на детски психиатър за предоставяне на експертиза в рамките на изпълнението на Плана за действие и Националната стратегия

„Избор на детски психиатър за предоставяне на експертиза в рамките на изпълнението на Плана за действие и Националната стратегия

27.06.2013г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на детски психиатър за предоставяне на експертиза в рамките на изпълнението на Плана за действие и Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” в рамките на Проект № 0102-ДАЗД-1.9; BG161PО002-1.9.01–0001 „Подкрепа”.