„Избор на експерти в сферата на здравеопазването за предоставяне на експертиза в рамките на изпълнението на Плана за действие и

„Избор на експерти в сферата на здравеопазването за предоставяне на експертиза в рамките на изпълнението на Плана за действие и

06.06.2013г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на експерти в сферата на здравеопазването за предоставяне на експертиза в рамките на изпълнението на Плана за действие и Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” в рамките на Проект № 0102-ДАЗД-1.9; BG161PО002-1.9.01–0001 „Подкрепа”

Публична покана с две обособени позиции:

  1. Обособена позиция № 1 - Избор на психиатър
  2. Обособена позиция № 2 - Избор на детски психиатър