„Избор на 23 броя експерти - психолози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните институции

„Избор на 23 броя експерти - психолози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните институции

02.08.2013г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на 23 броя експерти – психолози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните институции в изпълнение на Дейност 4 по проект „Детство за всички”.