„Избор на 23 броя експерти – специални педагози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните

„Избор на 23 броя експерти – специални педагози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните

14.08.2013г.

Публична покана за събиране на оферти по реда на глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на 23 броя експерти – специални педагози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните институции в изпълнение на Дейност 4 по проект „Детство за всички”