„Избор на 25 броя експерти - специални педагози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните

„Избор на 25 броя експерти - специални педагози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните

11.06.2013г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на 25 броя експерти – специални педагози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните институции в изпълнение на Дейност 4 по проект „Детство за всички”.