Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

„Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична покана за избор на двама детски психиатри“

„Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична покана за избор на двама детски психиатри“

28.08.2013г.

„Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на двама детски психиатри за предоставяне на експертиза в рамките на изпълнението на Плана за действие и Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” в рамките на Проект № 0102-ДАЗД-1.9; BG161PО002-1.9.01–0001 „Подкрепа”.

Публична покана с две обособени позиции:

  1. Обособена позиция № 1 - Избор на детски психиатър за осъществяване на дейност на територията на Източна България
  2. Обособена позиция № 2 - Избор на детски психиатър за осъществяване на дейност на територията на Западна България

Краен срок за участие и подаване на документи – до 17:30 часа на 16.09.2013 г.“

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2013/08/dokumentatsia-dvama-detski-psihiatri-2013.zip" download="all" viewer="google"]

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2013/08/publichna-pokana-dvama-detski-psihiatri-2013.pdf" download="all" viewer="google"]