Междуведомствена работна група за създаване на междуинституционален механизъм за изпълнение на препоръките на Комитета по правата на детето на ООН

Междуведомствена работна група за създаване на междуинституционален механизъм за изпълнение на препоръките на Комитета по правата на детето на ООН

22.07.2021г.

Групата има мандат да изготви институционален механизъм за координиране, мониториране и отчитане на всички дейности, свързани с изпълнението на препоръките на Комитета по правата на детето на ООН. Междуведомствената експертна група има за цел да изготвен план за работа, с цел максимално изпълнение на препоръките.

Предстои подготовка на 6-ти и 7-ми периодичен доклад на България пред Комитета за правата на детето, като съгласно т. нар. „опростена процедура“ България очаква списък с теми, по които следва да докладва.

 

В работната група участват представители на следните институции и организации:

 • Министерство на труда и социалната политика;
 • Министерство на вътрешните работи;
 • Министерство на образованието и науката;
 • Министерство на правосъдието;
 • Министерство на външните работи;
 • Министерство на здравеопазването;
 • Министерство на културата;
 • Министерство на младежта и спорта;
 • Държавна агенция за закрила на детето;
 • Агенция за социално подпомагане;
 • Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; 
 • Национална комисия за борба с трафика на хора;
 • Национален статистически институт;
 • Национален осигурителен институт;
 • Национално сдружение на общините в Република България;
 • Национален център по обществено здраве и анализи;
 • УНИЦЕФ България.