Работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца”

Работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца”

22.07.2021г.

Членовете на работната група следят за изпълнението на Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.), както и Плана за действие за нейното изпълнение.