Резултатите от извършена през 2019 г. тематична планова проверка ”Работа по превенция на насилието на деца/ученици в училище, по преодоляване на  проблемно поведение на детето/ученика, в критични ситуации„

Резултатите от извършена през 2019 г. тематична планова проверка ”Работа по превенция на насилието на деца/ученици в училище, по преодоляване на проблемно поведение на детето/ученика, в критични ситуации„

17.02.2020г.

През 2019 година e извършенa тематична планова проверка в 91 училища, на територията на цялата страна – 12 основни, 38 средни, 22 спортни училища към Министерство на младежта и спорта, 19 училища по културата и изкуствата към Министерство на културата. Целта на тематичната проверка е изследване на ефективността в работата на учебните заведения по предотвратяване и рехабилитация на различни видове насилие върху децата, работата с деца/ученици с проблемно поведение, както и при кризисни ситуации.

В 34 училища за учебната 2018/2019 г. са регистрирани общо 89 случая на насилие и тормоз, които касаят предимно психическо насилие. Отразени са и такива, на физическо насилие и кибертормоз. В 44 от училищата няма случаи на насилие от второ и трето ниво (по-сериозни случаи, изискващи специална намеса), съгласно критериите в Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Констатирано е, че в част от училищата (11 бр.) има 21 случаи, които не са регистрирани, някои от тях могат да бъдат определени като такива от по-високо – 1-во ниво.

Като цяло училищните екипи предприемат навременни и адекватни действия за разрешаване на проблема, чрез разговори с учениците, участници в конфликта. Уведомява се ръководството на училището, компетентните институции и родителите. Провежда се индивидуална работа с децата с неприемливо поведение и групова работа с класа. Консултират се родителите.  

В 37 училища няма данни за нарушение на правото на детето на закрила от насилие, в 54 бр. училища е установено, че допуснатите документални пропуски могат да създадат предпоставки за нарушаване на изследваните права на детето. В резултат на констатираните пропуски и нарушения са издадени 54 бр. задължителни предписания на ръководителите на училища с общо 142 конкретни мерки, на директорите на 47 образователни  институции са дадени и препоръки за подобряване на работата на персонала.

На база на извършените проверки ДАЗД е отправила предложения към Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването и Агенцията за социално подпомагане.