Резултатите от извършени проверки по сигнал през 2019 г.

Резултатите от извършени проверки по сигнал през 2019 г.

27.03.2020г.

През 2019 г. са извършени 85 броя проверки по сигнал: дирекции „Социално подпомагане“  – 33 бр.; образователните заведения – 24 бр.; Центрове за настаняване от семеен тип – 11 бр.; други социални услуги за деца – 14 бр.; специализирани институции (ДДЛРГ) – 2 бр. и лечебно заведение – 1 бр.

Причина за извършване на проверки в дирекциите „Социално подпомагане“ са постъпилите в ДАЗД сигнали, относно недоволство от работата на социалните работници, както и сигнали за нарушено право на дете, чието естество изисква извършване на проверка в обекта, за да се изрази становище по случая.

Извършени са 24 проверки по сигнал през 2019 година в образователни институции – 13 проверки в училища и 9 в детски градини.  В преобладаващата част от случаите (21 бр.) е проверявано правото на детето на закрила срещу насилие.

През отчетния период са извършени 25 проверки по сигнал на предоставяни социални услуги – 11 бр. в центрове за настаняване от семеен тип и 14 бр. в други социални услуги за деца (Областен екип по приемна грижа, Преходно жилище, Център за обществена подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция, Кризисен център, Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа за деца). При част от проверките е изследвано и правото на детето на закрила от насилие.

През 2019 г. е извършена 1 проверка по сигнал в лечебно заведение в гр. Пловдив. Проверката е извършена по повод на сигнал, постъпил на НТЛД 116 111 относно дете, прието в лечебното заведение с тежки изгаряния. Становището от проверката е, че не са нарушени правата на детето.

Извършени са 2 проверки по сигнал в специализирани институции за деца (ДДЛРГ). Констатирани са пропуски, свързани със съставяне на планове за напускане на институцията, непланиране провеждането на индивидуална работа с всяко едно дете, пропуски при документирането на осъществената практическа работа с децата.