Резултати от извършени планови проверки в ЦНСТ и ДЦДУ 2018 г.

Резултати от извършени планови проверки в ЦНСТ и ДЦДУ 2018 г.

30.01.2019г.

През второто полугодие на 2018 г. са извършени 145 броя проверки в Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания.

Констатирано е, че децата в ЦНСТ са обхванати от образователната система, като болшинството са включени в традиционната присъствена дневна форма на обучение на общообразователни или професионални училища, а за децата със специални образователни потребности е осигурено ресурсно подпомагане. Основният проблем за децата от ЦНСТ в образователната сфера е повишаване на мотивацията им да посещават учебни занятия и за учене, неспазване на вечерния час, бягства от центъра, употреба на алкохол, тютюневи изделия и психоактивни вещества, сексуални контакти с пълнолетни лица.

Прави впечатление, че в повече от половината обекти в 75 бр. (52%) от общо 145 бр. ЦНСТДБУ са установени случаи на насилие, като най-често то е между деца, изразяващо се в битови конфликти, които прерастват в обиди, вербална и физическа агресия. Значителен е и броят на обектите, в които са констатирани общо 55 случая на  установено упражнено насилие от страна на членове на персонала над потребители. 

Установено е, че с години за настанените деца не се предоставят актуални социални доклади и планове за действие от ДСП, от които да са ясни дългосрочната и краткосрочните цели за работа с тях. Децата от ЦНСТ не са насочвани и не ползват социални услуги в общността. Част от центровете не съставят доклади до ДСП с информация за резултатите от предоставяне на услугата, не предоставят на ДСП коректни данни за настанените деца, няма добър и навременен обмен на информация за инциденти с деца и предприемане на съгласувани съвместни действия и мерки с органа, предприел мярката за закрила за децата.

Въз основа на резултатите от плановите проверки в 145 ЦНСТДБУ е направено заключение, че в 66 обекта не са нарушени изследваните права на детето на закрила, в 48 социални услуги са нарушени правата на детето, а в 31 ЦНСТДБУ установените пропуски и нарушения създават предпоставки за нарушаване правата на децата на закрила.

Втората тематична планова проверка за 2018 г. е извършена по разпореждане на министър-председателя, като са проверени 92 Дневни центрове за деца/младежи с увреждания. Основната цел е да се направи моментна снимка за състоянието и качеството на услугите за деца с увреждания, предоставяни от лицензирани доставчици и от общините, да се изследват мерките за осигуряване на социални, здравни и интегрирани здравно-социални услуги за децата с увреждания.

Въз основа на резултатите от извършените проверки се наложи изводът, че Дневните центрове за деца с увреждания се утвърждават като единствената общодостъпна услуга с комплексна грижа за деца с увреждания, с високо качество, оказваща подкрепа на семейства на територията на общината, а често и на областно ниво. Със своята дейност и екип от специалисти, центровете обхващат деца в неравностойно положение, предоставяща комплекс от социални услуги, чрез създаване на подходящи условия за дневно и почасово пребиваване на децата, предоставяне на грижи за задоволяване на индивидуалните им потребности – здравни, образователни, рехабилитационни, потребности от отдих, творчески, културни и други занимания.

Установената организация на работа в услугите, взаимодействието с ДСП, местна власт и други държавни институции и услуги на местно ниво, както и уменията и мотивацията на служителите в центровете, осигуряват на децата – потребители на услугата Дневен център, възможности за  подобряване на състоянието им, израстване в личен и емоционален план и социализация сред връстници и в обществото въобще. По отношение на родителите услугата дава възможност за лично време, професионална реализация и социален живот.

Във връзка с установени пропуски и нарушения на ръководителите на 77 социални услуги за деца с увреждания са дадени задължителни предписания. Общият брой на мерките в задължителните предписания е 270. От страна на ДАЗД се проследява изпълнението на дадените от председателя задължителни предписания.

В заключение е отчетено, че към настоящия момент услугата „Дневен център за деца с увреждания“ не може да осигури подготовка за трудова дейност на децата с увреждания, но такава не е осигурена за голяма част от тези деца и от страна на образователната система на страната.

В периода месец ноември 2019 г. – месец януари 2020 г. е извършена тематична планова проверка в 27 обекта по повод на постъпил в ДАЗД доклад от Интернационал за правата на хората с увреждания, в който са изнесени тревожни данни за качеството на грижа в центрове за настаняване от семеен тип за деца с увреждания (ЦНСТДМУ), центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа (ЦНСТДМУППМГ) и в дневни центрове за деца с увреждания (ДЦДУ) в Република България. Отбелязано е, че независимо от закриването на специализираните институции и създаването на услугите от резидентен тип, за което са инвестирани много средства, условията в някои от резидентните услуги не отговарят на международните стандарти.

Основна цел на проверката е да се изследват грижите, които се полагат и закрилата от насилие за децата, настанени в социалните услуги от резидентен тип за деца с увреждания и деца, които ползват социални услуги в общността в ДЦДУ, ефективността в работата на ЦНСТДМУ, ЦНСТДМУППМГ по предотвратяване на различни видове насилие върху децата, изследване на липсата на грижи и небрежно отношение, както и прилагане на неприемливи методи на възпитание и неподходящи ограничителни мерки.

При проверките е установено, че в преобладаващата част от  проверените ЦНСТДМУ е създадена много добра организация за работа с потребителите, разработени са изискващите се процедури, относно превенция на насилието. На децата е осигурено правото на образование, те са записани и посещават учебно заведение, други посещават ЦСОП. Част от децата ползват социални услуги в общността. В резултат на проверките е констатирано, че в услугите няма сериозни случаи на насилие и/или на проява на силна агресия и неприемливо поведение както между самите потребители, така и от страна на персонала към потребителите. В две услуги са установени случаи, при които по едно дете във всяка услуга проявява агресия както върху останалите потребители, така и върху членове на персонала. В тези случаи, екипите и на двете услуги полагат усилия, за да овладеят поведението на децата - породено от естеството на заболяването им, от характеровите особености и тежката им съдба от раждането до настаняването им в конкретните проверени услуги.

Материалната база на всички проверени услуги осигурява сигурност, безопасност, лично пространство, възможност за уединение, удобство и достъпност за децата.

В повечето от проверените обекти екипите споделят като трудност недостатъчния брой на персонала за задоволяване напълно потребностите на децата от общуване и внимание. Ръководителите на услугите заявяват, че имат затруднения в осигуряването и наемането на подходящи служители за работа с деца с увреждания, има текучество на кадри, поради ниското заплащане и високите отговорности към децата.

Не са установени пропуски в 11 от проверените обекти. Констатирани са пропуски по отношение спазване и прилагане на вътрешни правила и процедури; предоставяне на работна документация на ДСП с данни за резултата от услугата;  липсата на супервизия; липсата на документиран контрол. Част от пропуските касаят липсата на запис при посещения на външни лица.  

При проверките е установено, че в преобладаващата част от проверените обекти не се потвърждава изнесената в доклада на Интернационала информация. В част от проверените услуги е констатирано, че при посещението си представители на неправителствената организация са нарушили утвърдените вътрешни правила в услугите, не са спазили пропускателния режим и не са записани в дневника за посещения, съгласно регламентираните в правилника изисквания. Грубо са нарушили личното пространство и достойнство на децата/потребителите на социалните услуги.