Резултати от извършена проверка на областните екипи по приемна грижа за оказване на подкрепа на приемните семейства

Резултати от извършена проверка на областните екипи по приемна грижа за оказване на подкрепа на приемните семейства

27.03.2020г.

През 2019 г. са извършени 29 тематични планови проверки на Областните екипи по приемна грижа в 28-те областни градове в страната и в община Димитровград, предвид големия брой приемни семейства там. Целта на проверката е да се изследва взаимодействието с дирекциите „Социално подпомагане“ по места; подкрепата, която се оказва на приемните семейства; наблюдението на работата на приемните семейства; мерките, които се предприемат за подкрепа на процеса на реинтеграция в биологично или осиновително семейство на настанените в приемни семейства деца. Основните акценти са насочени към оценка на изпълнението на критерии и стандарти по Приложение №2 към чл. 29 от Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца; оценка на качеството и ефективността на предоставяната услуга „Приемна грижа“; оценка на организацията на работа и управлението на услугата.

При проверката е констатирано, че одобрените приемни семейства в страната са общо 2230, от които 2226 – професионални приемни семейства и само 4 – доброволни приемни семейства. Общо 2161 деца са настанени в приемни семейства, като от тях 136 са деца с увреждания. Най-голям е броят на децата с престой до 1 година, като прекратяването на престоя е основно поради осиновяване. Голям е и броят на децата, върнати в родното им семейство.

Приемните семейства изразяват удовлетвореност от работата с областните екипи по приемна грижа, приемат ги като част от семействата си, винаги търсят подкрепа и получават такава, дори и в извън работно време. Със социалните работници от ОЗД също се споделя за много добра комуникация и взаимодействие.

От извършените проверки е установено, че доставчиците на услугата „Приемна грижа“ са разработили и утвърдили важни за функционирането на услугата правила и процедури, регламентиращи предоставянето й, в т.ч. писмени процедури за прилагане на дисциплинарни и ограничителни мерки спрямо настаненото дете и за недопускане на злоупотреби, пренебрегване, нехуманно отношение или дискриминация, както и за действия, в случай на безпричинно отсъствие на детето от вкъщи.

Резултатите от проверката дават основание да бъде направен извод, че взаимодействието между областните екипи по приемна грижа с дирекциите „Социално подпомагане“ не навсякъде е на необходимото ниво. Част от дирекциите „Социално подпомагане“ не предоставят актуални социални доклади, планове за действие и оценки на потребностите за настанените деца, които да отчитат промени в обстоятелствата за тях. Често социалните работници от ОЕПГ не получават своевременно от ДСП информация за вписване на дете в регистъра за осиновяване, за да може приемното семейство да подготви детето за предстоящата промяна. Практика е ОЕПГ да не получава информация за резултатите от предоставяните социални услуги в общността, които децата ползват, включително и чрез ДСП. Същевременно е констатирано, че се извършват срещи между екипите на ОЕПГ и ДСП, осъществяват се съвместни посещения в дома на приемните семейства.

При проверките в 16 от областните екипи по приемна грижа е установено, че се гарантира изследваното право на закрила, а за други 12 ОЕПГ е направен извод, че установените пропуски и нарушения създават предпоставки за нарушаване на изследваното право на детето, регламентирано в чл. 10, ал. 1 от Закона за закрила на детето, в проверените обекти.