Резултати от извършена планова проверка на областните екипи по приемна грижа „Взаимодействие на екипите по приемна грижа към общините с дирекциите „Социално подпомагане“ за оказване на подкрепа на приемните семейства при отглеждане на настанените деца и м

Резултати от извършена планова проверка на областните екипи по приемна грижа „Взаимодействие на екипите по приемна грижа към общините с дирекциите „Социално подпомагане“ за оказване на подкрепа на приемните семейства при отглеждане на настанените деца и м

27.03.2020г.

През 2019 г. са извършени 29 тематични планови проверки на Областните екипи по приемна грижа в 28-те областни градове в страната и в община Димитровград, предвид големия брой приемни семейства там. Целта на проверката е да се изследва взаимодействието с дирекциите „Социално подпомагане“ по места; подкрепата, която се оказва на приемните семейства; наблюдението на работата на приемните семейства; мерките, които се предприемат за подкрепа на процеса на реинтеграция в биологично или осиновително семейство на настанените в приемни семейства деца. Основните акценти са насочени към оценка на изпълнението на критерии и стандарти по Приложение №2 към чл. 29 от Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца; оценка на качеството и ефективността на предоставяната услуга „Приемна грижа“; оценка на организацията на работа и управлението на услугата.

При проверката е констатирано, че одобрените приемни семейства в страната са общо 2230, от които 2226 – професионални приемни семейства и само 4 – доброволни приемни семейства. Общо 2161 деца са настанени в приемни семейства, като от тях 136 са деца с увреждания. Най-голям е броят на децата с престой до 1 година, като прекратяването на престоя е основно поради осиновяване. Голям е и броят на децата, върнати в родното им семейство.

Приемните семейства изразяват удовлетвореност от работата с областните екипи по приемна грижа, приемат ги като част от семействата си, винаги търсят подкрепа и получават такава, дори и в извън работно време. Със социалните работници от ОЗД също се споделя за много добра комуникация и взаимодействие.

От извършените проверки е установено, че доставчиците на услугата „Приемна грижа“ са разработили и утвърдили важни за функционирането на услугата правила и процедури, регламентиращи предоставянето й, в т.ч. писмени процедури за прилагане на дисциплинарни и ограничителни мерки спрямо настаненото дете и за недопускане на злоупотреби, пренебрегване, нехуманно отношение или дискриминация, както и за действия, в случай на безпричинно отсъствие на детето от вкъщи.

Резултатите от проверката дават основание да бъде направен извод, че взаимодействието между областните екипи по приемна грижа с дирекциите „Социално подпомагане“ не навсякъде е на необходимото ниво. Част от дирекциите „Социално подпомагане“ не предоставят актуални социални доклади, планове за действие и оценки на потребностите за настанените деца, които да отчитат промени в обстоятелствата за тях. Често социалните работници от ОЕПГ не получават своевременно от ДСП информация за вписване на дете в регистъра за осиновяване, за да може приемното семейство да подготви детето за предстоящата промяна. Практика е ОЕПГ да не получава информация за резултатите от предоставяните социални услуги в общността, които децата ползват, включително и чрез ДСП. Същевременно е констатирано, че се извършват срещи между екипите на ОЕПГ и ДСП, осъществяват се съвместни посещения в дома на приемните семейства.

При проверките в 16 от областните екипи по приемна грижа е установено, че се гарантира изследваното право на закрила, а за други 12 ОЕПГ е направен извод, че установените пропуски и нарушения създават предпоставки за нарушаване на изследваното право на детето, регламентирано в чл. 10, ал. 1 от Закона за закрила на детето, в проверените обекти.