РЕЗЮМЕ ОТ 49-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

РЕЗЮМЕ ОТ 49-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

19.12.2023г.

На 13 декември 2023 г. се проведе 49-то редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето, което се проведе в Зала 5 на Министерството на труда и социалната политика.
Заседанието се проведе при следния дневен ред:
т.1. Представяне и одобрение на предложения за промени в Правилника за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето;
т.2. Приемане на годишна работна програма на НСЗД за 2024 г.;
т.3. Други.
На заседанието присъстваха следните членове на НСЗД или техни представители:

 1. д-р Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето;
 2. Елка Налбантова, заместник-министър на труда и социалната политика;
 3. за доц. Михаил Околийски, заместник-министър на здравеопазването – д-р Каталина Вълкова, Министерство на здравеопазването;
 4. за Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието и науката – Благовеста Борчева, държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, Министерство на образованието и науката;
 5. за Георги Николов, заместник-министър на правосъдието – Милена Първанова, директор на дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания“, Министерство на правосъдието;
 6. Кирил Ценкин, заместник-министър на вътрешните работи;
 7. за Ирена Димитрова, заместник-министър на външните работи – Александра Александорва, старши специалист в дирекция „Права на човека“, Министерство на външните работи;
 8. за Виктор Стоянов, заместник-министър на културата – д-р Ралица Базайтова, главен експерт в дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“, Министерство на културата;
 9. за Иво Кацаров, заместник-министър на младежта и спорта – Елизабет Младенова, държавен експерт в дирекция „Спорт за всички и спорт за учащи“, Министерство на младежта и спорта;
 10. за Весела Караиванова, подуправител на Националния осигурителен институт – Виолета Велева, началник на отдел „Анализи и управление на риска“, дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране“, Национален осигурителен институт;
 11. Диана Янчева, заместник-председател на Националния статистически институт;
 12. за д-р Надя Танева, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане – Анелия Дернева, директор на дирекция „Закрила на детето“, Агенция за социално подпомагане;
 13. за Калин Каменов, Национално сдружение на общините в Република България – г-жа Маруся Цветкова, старши експерт Институционални проекти“;
 14. Петя Петрова, секретар на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет;
 15. за секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора – Антоанета Димитрова, гл. експерт в Националната комисия за борба с трафика на хора;
 16. проф. д-р Пламен Димитров, директор на Национален център по обществено здраве и анализи;
 17. проф. Нели Петрова-Димитрова, Институт за социални дейности и практики;
 18. Петя Димитрова, Национална асоциация на ресурсните учители;
 19. Антоанета Василева, СНЦ „Асоциация Родители“;
 20. проф. д-р Морис Гринберг, Фондация „АСИСТ - помагащи технологии“;
 21. Мариана Тасева, Фондация „За нашите деца“;
 22. Гергана Ефремова, Фондация „Заедно в час“;
 23. Надежда Стойчева, Фондация „Асоциация Анимус“.
   
 24. По т.1 от дневния ред:

Заседанието се откри от председателя на ДАЗД и на НСЗД д-р Теодора Иванова, която отбеляза, че проект на дневния ред и материалите са изпратени предварително. Участниците в заседанието не направиха предложения за промени и проектът на дневния ред беше приет.  

Д-р Иванова даде думата на г-н Янко Ковачев, държавен експерт в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“ в ДАЗД и част от секретариата на НСЗД, който представи в детайли предложенията за изменения в Правилника за структурата,  организацията и дейността на НСЗД. Предложенията за промени са свързани със състава на НСЗД и процедурата за кандидатстване на юридически лица с нестопанска цел за членове на Съвета. Представените предложения за изменения включваха също така възможността за размяна на документи по електронен път и задължението за уведомяване на секретариата на НСЗД при напускане на член на Съвета от съответната институция и организация. Обсъдиха се и някои принципни предложения – в Националния съвет за закрила на детето да има както представител на Националния център за обществено здраве и анализи, така и друг представител, специализиращ по темата за наркотичните вещества; Държавната агенция за бежанците да бъде включена като член на НСЗД.

След обсъждане, членовете на НСЗД единодушно одобриха предложенията за промени в Правилника за структурата,  организацията и дейността на НСЗД със следните допълнения и редакции:

 • бележки от Министерство на правосъдието, свързани с изискванията към юридическите лица с нестопанска цел;
 • да остане изискването за кандидатстващите за членове на Съвета юридически лица с нестопанска цел да бъдат регистрирани отпреди минимум 3 години преди кандидатстване;

По т.2 от дневния ред:

Председателят на ДАЗД представи проекта на Годишна програма за заседанията на Съвета през 2024 г. След обсъждане, проектът на Годишна програма за следващата година беше приет със следните допълнения и редакции:

 • към предвидените теми за предстоящо заседание за 2024 г. да бъде добавено представяне на годишния отчет на Плана за действие за изпълнение на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца за 2023 г.
 • проектът на предварителна годишна работна програма за 2024 г. да остане отворен за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на заседанията.

По т.3 от дневния ред:

Председателят на ДАЗД представи напредъка по изработването на Националната стратегия за детето 2024-2030 г., инициативата „Гласът на децата и техните семейства“ и сподели информация относно предстоящата защита на VI-ти и VII-ми консолидирани периодични доклади по прилагането на Конвенцията на ООН за правата на детето.

Решения:

 1. Националният съвет за закрила на детето одобри предложенията за промени в Правилника за структурата, организацията и дейността на Съвета заедно с гореспоменатите допълнения и редакции;
 2. Националният съвет за закрила на детето одобри проекта на Годишна работна програма на НСЗД за 2024 г. заедно с гореспоменатите допълнения и редакции.