Решения от Тридесет и петото редовно заседание на НСЗД

Решения от Тридесет и петото редовно заседание на НСЗД

02.03.2017г.
  1. Членовете на НСЗД подкрепиха създаването на специализирани услуги за настаняването на непридружените деца, с оглед предоставяне на качествени грижи за тази група деца;
  2. Да се създаде междуинституционална работна група, която да изработи алгоритъм за работа по случаи на непридружени деца – чужденци на които им е отказан статут (бежански или хуманитарен) и непридружени деца-чужденци, които не желаят да кандидатстват за статут. Работната група ще е под ръководството на ДАЗД, а документът трябва да се изработи до началото на месец май 2017 г.;
  3. С подкрепата на Министерството на финансите, в рамките на междуведомствената работна група, до началото на месец юни 2017 г., да се създаде финансов стандарт за грижата на децата-чужденци.
  4. Да се създаде постоянна междуинституционална работна група към Националния съвет за закрила на детето, която да изработи институционален механизъм за координация на изпълнението на препоръките на Комитета на ООН за правата на детето.