Брой деца, отглеждани в специализирани институции към 31 декември в сравнителен план 2001 - 2012 г.

Брой деца, отглеждани в специализирани институции към 31 декември в сравнителен план 2001 - 2012 г.

31.12.2012г.