Съвет на децата

18.05.2018г.

Съветът на децата към Държавната агенция за закрила на детето е учреден през 2003 г. в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта на неговото създаване е да насърчи детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения.

Основната мисия на Съвета на децата е да представя детската гледна точка, мисли и чувства по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено – политическия живот. Съветът на децата дава възможност на децата да обменят знания, морални и интелектуални ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Съветът включва по един представител на децата от всяка административна област, членовете му са с двегодишен мандат и избират помежду си председател,  заместник – председател, секретар и летописец. След навършване на 18-годишна възраст членовете на Съвета напускат организацията и местата им се попълват от нови членове. Досега в Съвета са членували 84 деца.

Правото на всеки да участва във взимането на решения, които засягат живота му е фундаментално човешко право. Заедно със закрилата на децата и осигуряването на основните им нужди, участието във взимането на решения е един от трите принципа на Конвенцията на ООН за правата на детето, заложен в чл. 12, който гласи:

Държавите – страни по Конвенцията, осигуряват на детето, което може да формира свои собствени възгледи, правото да изразява тези възгледи свободно по всички въпроси, отнасящи се до него, като на тях следва да се придава значение, съответстващо на възрастта и зрелостта на детето.

Държавната агенция за закрила на детето, от самото си създаване, е възприела практиката голяма част от дейностите да се извършват съвместно и съгласувано с децата. Чрез създаването на Съвета на децата Държавна агенция за закрила на детето направи възможно детското участие в системата за закрила на детето и постигна една много важна цел – възможност за пряк диалог с децата.

КООРДИНАТИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ДАЗД ЗА ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

Весна Петрова – Старши експерт, Отдел „Политики, стратегическо планиране и програми“, Дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“ – тел. 02/933 90 66, e-mail: vesna.petrova@sacp.government.bg

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.