Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Състав на Национален съвет за закрила на детето

28.08.2018г.

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

 

Председател:

председател на ДАЗД и НСЗД.    

Членове:

заместник-министър на труда и социалната политика;

заместник-министър на здравеопазването;

заместник- министър на образованието и науката;

заместник-министър на финансите;

заместник-министър на правосъдието;

заместник-министър на културата;

заместник-министър на  вътрешните работи;

заместник-министър на младежта и спорта;

заместник-министър на вътрешните работи;

управител на Националния осигурителен институт;

подуправител на Националния осигурителен институт;

заместник-председател на Националния статистическия институт;

изп. директор на агенция за социално подпомагане;

кмет на гр. Враца, представител на Националното сдружение на общините  в Република България;

секретар на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора;

директор на Националния център по наркомании;

представители на 12 неправителствени организации.

Членовете на Националния съвет за закрила на детето са запознати с Правилника за структурата, организацията и дейността на НСЗД; Администрирането и организацията на заседанията се извършва и координира от директора на дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“ (ППДСРК); По предложение на директора на дирекция ППДСРК се определя Секретариата на НСЗД, в съответствие с чл. 11 от Правилника за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето в 3-дневен срок от настоящата заповед; Секретариата на НСЗД предлага план за работата на НСЗД, като вземе предвид и обобщи предложенията на членовете на НСЗД; Секретариата на НСЗД да предлага на председателя на НСЗД за допълнителни участници във всяко конкретното заседание на НСЗД да бъдат канени представители и на други ведомства, детски организации, представители на медиите, лица с висок обществен авторитет и представители на юридически лица с нестопанска цел, които имат предмет на дейност закрилата на децата и не са включени в състава на съвета; Настоящата заповед отменя заповед №РД-06-19/16.05.2019г.; Главният секретар на ДАЗД осъществява контрола по изпълнението на заповедта.; Копие от заповедта  се връчва на съответните длъжностни лица и членове на НСЗД за сведение и изпълнение.