Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Държавна агенция за закрила на детето

Дейността на ДАЗД е насочена към всички деца и семейства в Република България.

* Подобрява координацията между институции и организации, работещи в областта на детските политики;

* Извършва мониторинг и контрол за спазване правата на детето;

* Ръководи работата на Националния съвет за закрила на детето.

Национална телефонна линия за деца

116 111

безплатна, 24 часа, 7 дни в седмицата, управлявана и контролирана от ДАЗД

Новини и Инициативи на ДАЗД

Полезна информация и документи от ДАЗД