Back on top

Указания за приемането и издаването на електронни документи, подписани с Универсален електронен подпис в ДАЗД

Считано от 01.01.2005 година, Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ ще приема и издава документи, подписани с универсален електронен подпис, издаден от регистриран доставчик на удостоверителни услуги.

Право да извършват и получават електронни изявления от името на ДАЗД, както и да ги подписват като официални електронни документи имат председателя и заместник председателя, както и други служители в деловодството на Агенцията, овластени със заповед на председателя на ДАЗД.

Валидни електронни документи

За валиден се счита електронен документ, който е със следните характеристики:

 • подписан с валиден универсален електронен подпис, издаден от регистриран доставчик на удостоверителни услуги;
 • файлът, съдържащ документа не е заразен с вируси;
 • съдържа прав /некриптиран/ текст.

Видове документи, които ще бъдат приемани по електронен път

 • Документи от други ведомства на държавната администрация: писма, доклади, докладни записки, становища
 • Документи от физически и юридически лица: жалби, молби, сигнали, предложения, писма.
 • Заявления за издаване на лиценз, за предоставяне на социални услуги за деца;
 • Заявления по Закона за достъп до обществена информация.

Формат на приеманите и издаваните в ДАЗД електрони документи

ДАЗД приема електронни документи, създадени и записани съответно с MS Word минимална версия XP, МS Excel минимална версия ХР или Adobe Acrobat, минимална версия 6.0 - .doc, .xls и .pdf;

Електронните документи следва да съдържат следната информация- име, адрес на подателя и начин на получаване на електронни документи; да е посочен от подателя електронен адрес за кореспонденция. В случаите, когато документът е подписан с повече от един подписи или подателя желае да посочи адрес за кореспонденция, различен от този на сертификата на електронния му подпис, задължително в документа се посочва електронен адрес за кореспонденция.

Начин на получаване на електронния документ в ДАЗД

 • чрез електронна поща с адрес:  sacp@sacp.government.bg
 • чрез външни носители (дискети 1,44 МВ, форматирана с файлове система FAT 16) или дисковеCD(R, R/W), със стандартна файлова система ISO 9660 ), на адрес:
  град София, ул. Триадица № 2, деловодството на ДАЗД.

Потвърждаване за получаване на електронни

ДАЗД издава потвърждение за получаване на електронен документ, който съдържа оригиналния документ и документ, съдържащ информация за регистрационния номер, под който документът е заведен в Автоматизираната деловодна система. Документът -потвърждение е подписан с Универсален електронен подпис на служител от деловодството на ДАЗД. Ако не е посочен срок за потвърждаване на получаването, потвърждаването трябва да бъде извършено в срок от три работни дни.