Back on top

Семеен кодекс

Семейният кодекс урежда отношенията, основани на брак, родство и осиновяване, както и настойничеството и попечителството.


Кодекс за социално осигуряване

Този кодекс урежда обществените отношения, свързани с държавното обществено осигуряване при общо заболяване, трудова злополука, професионална болест, майчинство, безработица, старост и смърт.


Кодекс на международното частно право

Кодексът уреждат международната компетентност на българските съдилища, на други органи и производството по международни граждански дела; приложимото право към частноправните отношения с международен елемент; признаването и допускането на изпълнение на чуждестранни решения и други актове в Република България.


Етичен кодекс за работещите с деца

Стандарти за етично поведение на работещите с деца в сферите на: образование, здравеопазване, социални грижи, правосъдие, вътрешни работи и др.

Етичен кодекс на работещите с деца
DOC файл, 47,0 KB, качен на 15.12.2015

doc document