Back on top

Конвенция на ООН за правата на детето

Приета от ОС на ООН на 20.11.1989 г. Ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991 г. - ДВ, бр. 32 от 23.04.1991 г. В сила от 3.07.1991 г.

Конвенция на ООН за правата на детето
PDF файл, 158,3 KB, качен на 18.03.2003

pdf document


Конвенция на МОТ /№ 182/ относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд

Ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 21.06.2000 г. - ДВ, бр. 54 от 4.07.2000 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 68 от 3.08.2001 г., в сила от 28.07.2001 г.


Препоръка 190 относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд

Генералната конференция на Международната организация на труда, свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда и провела своята 87-ма сесия на 1 юни 1999 година.


Конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване

Ратифицирана със закон, приет от 39-о Народно събрание на 31.01.2002 г. - ДВ, бр. 16 от 12.02.2002 г. Издадена от Министерството на правосъдието, обн., ДВ, бр. 78 от 13.08.2002 г., в сила за Република България от 1.09.2002 г.


Конвенция на СЕ за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права

Ратифицирана със закон, приет от 39-то НС на 26.02.2003 г. - ДВ, бр. 21 от 7.03.2003 г. Издадена от Министерството на правосъдието, обн., ДВ, бр. 104 от 28.11.03.2003 г., в сила от 1.10.2003 г.


Конвенция на Съвета на Европа за борба с трафика на хора

Ратифицирана със закон, приет от 40-то Народно събрание на 7 март 2007 г. - ДВ, бр. 24 от 2007 г. В сила за Република България от 18 юни 2007 г.


Хагска конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

Конвенцията се прилага по отношение на всяко дете, което е имало обичайно местопребиваване в договаряща държава непосредствено преди да бъде нарушено правото на упражняване на родителски права или правото на лични отношения.


Конвенция на Съвета на Европа за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие

Комитетът на министрите на Съвета на Европа взе под внимание настоящия Обяснителен доклад на 1002-рото си заседание на ниво заместници на 12 юли 2007 г. Конвенцията бе представена за подписване в Лансароте (Испания) на 25 октомври 2007 г. по повод 28 Конференция на европейските министри на правосъдието.


Конвенция за престъпления в кибернетичното пространство

Приета на 109 заседание на Комитета на министрите на Съвета на Европа и открита за подписване в Будапеща на 23 ноември 2001 г.


Превенция на първичната форма на насилие към децата: изоставянето при раждане

Резолюция 1624(2008) на ПА на Съвета на Европа