Back on top

Настаняване в приемно семейство, като мярка за закрила на детето
Детето се настанява в приемно семейство по смисъла на чл. 31 от Закона за закрила на детето с цел осигуряване отглеждането и възпитанието му в семейна среда.
PDF файл, 156,4 KB, качен на 14.12.2015

pdf document

Отпускане на социални помощи по Закона за закрила на детето
Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗЗД за подкрепа на детето и семейството може да се отпуска финансова помощ в пари и/или натура.
PDF файл, 151,3 KB, качен на 14.12.2015

pdf document

Методика за условията и начина на предоставяне на социалната услуга "Приемна грижа"