Back on top

Правилници

Устройствен правилник на Държавна агенция за закрила на детето

С правилника се определят дейността, структурата, организацията, функциите и числеността на персонала на Държавната агенция за закрила на детето

Устройствен правилник на ДАЗД
PDF файл, 1,7 MB, качен на 26.01.2016

pdf document


Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето

Урежда условията и реда за прилагане на мерките за закрила на детето, лицензиране на доставчиците на социални услуги за деца, предоставяне на финансова помощ и/или помощ в натура и контрол за спазване правата на детето.


Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане

Урежда условията и реда за упражняване правото на гражданите в Република България на социално подпомагане чрез социални помощи и социални услуги.


Правилник за прилагане на Закона за народната просвета

Урежда условията и реда за прилагане на Закона за народната просвета, в т.ч. устройството, функциите и управлението на образователната система.


Наредби

Наредба № I-51 от 12 март 2001 г. за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето

Определя условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето.


Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

Определя условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.


Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за редотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция

Урежда условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции; реинтеграция на детето в семейството; подкрепа на бременните жени, при които има основателен риск да изоставят детето след раждането.


Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях

Урежда условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях.


Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места

Определят се условията и редът, при които се осъществява специализирана закрила на деца на обществени места.


Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца

Урежда критериите и стандартите за социални услуги за деца и контрола по тяхното спазване.