Back on top

Закон за закрила на детето

Урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето, органите на държавата и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето, както и участието на юридически лица с нестопанска цел и физически лица в такива дейности.


Закон за социално подпомагане

Урежда обществените отношения, свързани със социалното подпомагане на гражданите в Република България.


Закон за cемейни помощи за деца

Урежда условията за придобиване правото на семейни помощи при бременност, раждане и отглеждане на деца и реда за тяхното предоставяне.


Закон за защита от дискриминация

Осигурява на всяко лице правото на равенство пред закона; равенство в третирането и във възможностите за участие в обществения живот; ефективна защита срещу дискриминацията.


Закон за защита от домашното насилие

Урежда правата на лицата, пострадали от домашно насилие, мерките за защита и реда за тяхното налагане.


Закон за интеграция на хората с увреждания

Урежда обществените отношения, свързани с интеграцията на хората с увреждания.