Back on top

Държавната агенция за закрила на детето изготви точна процедура и времетраене относно спазване правата на детето.

1. Проверките биват периодични планови цялостни и тематични проверки /извършват се по предварително одобрен график от председателя на ДАЗД, като проверяваните обекти се информират своевременно за графика за провеждане на плановите проверки/.

2. Проверките по жалби и сигнал за нарушения на правата на детето се извършват извън предварителния график. При наличие на данни за нарушаване правата на детето, служителите от главна дирекция „Контрол по правата на детето” предлагат на Председателя с докладна записка да се извърши проверка по конкретен сигнал. Проверките по сигнал се извършват без предварително предупреждение като строго се следи за спазване на тайната и се предотвратява всяко евентуално изтичане на информация за предстоящата проверка, което би обезсмислила провеждането й.

- След като се регистрира сигнал в ДАЗД, той се разпределя от главния секретар в рамките на 1 до 2 дни от постъпването му, а при спешен сигнал, свързан с нарушени права на дете с риск за живота и здравето му, незабавно в деня на регистрирането му;

- Сигналът се насочва от главния директор на главна дирекция „Контрол по правата на детето” на компетентния отдел. ГДКПД има три териториални отдела, които имат определен териториален обхват на действие. При спешност – проверката се извършва в рамките на до 24 часа от неговото регистриране. При сигнали, които изискват набиране на допълнителна информация, се изисква такава от компетентните органи, като след получаване на обратна информация се анализира и в рамките до 1 месец се преценява необходимостта от извършване на проверка в съответния обект.

3. Председателят на ДАЗД разпорежда извършването на всяка една проверка със заповед. В заповедта е разпоредено кой ще извърши проверката, в какъв срок и в какъв срок следва да бъде представен доклад от проверката. Указани са целите и задачите на проверката.

4. Продължителността на проверката се определя от вида и степента на сложност за извършването й.

5. Веднага след влизане в проверявания обект, проверяващите се легитимират със служебни карти и връчват заповедта за проверка на ръководителя или на упълномощено от него /със заповед/ лице. Ръководителят се подписва с дата и час на получаване на заповедта. Заповедта се завежда с входящ номер в регистъра за входяща кореспонденция на обекта. Проверката се извършва в присъствието на ръководителя на проверявания обект, а когато това не се осигури, проверката се извършва самостоятелно.

6. Ръководителят се запознава с целта на проверката, методите и срока на извършването й.

7. За проверката, ръководителят е длъжен да предостави помещение, в което да работи комисията; достъп до всички необходими документи, справки и сведения; провеждане на необходимите беседи и анкети с персонал, деца или родители, в зависимост от конкретната цел на проверката.

8. За целите на проверката се набира информация от различни източници – наблюдение, разговори, писмени материали – документи и анкети. При поискване от проверяващите, ръководителят е длъжен да предостави заверено ксерокопие от документи или писмено обяснение от съответното отговорно лице.

9. При проучване на информацията се следва изрично принципа на конфиденциалност на личните данни.

10. За резултатите от проверката се изготвя констативен протокол непосредствено след приключването й при проверки по жалби и сигнали за нарушаване правата на детето. Във всички останали случаи констативния протокол следва да се изготви в срок от пет работни дни след проверката и да се изпрати за подпис и коментар от проверяваното лице. Констативният протокол съдържа данни за констатирани факти, извършени проучвания и дадени обяснения, както и източниците за получаване на тези данни. Констативният протокол се подписва от проверяващите и от ръководителя на проверявания обект, като всички възражения по протокола се отбелязват изрично. В случай, че проверяващите са на различно становище по конкретен факт, в протокола се вписва всяко становище поотделно. Обясненията и възраженията на заинтересуваните лица се обсъждат в протокола. При отказ на лицето да подпише констативния протокол, това се удостоверява чрез подписа на един свидетел, името и точния адрес на който се отбелязват в констативния протокол. Констативният протокол се завежда с входящ номер в регистъра за входяща кореспонденция на проверявания обект. Копие от протокола се предоставя на ръководителя и на горестоящия орган или на органа на управление на проверяваното лице.

11. При установяване на нарушения, които са от компетентността на други органи, служителите на Държавната агенция за закрила на детето ги уведомяват незабавно.

12. Събраната информация от проверката се анализира в доклад. Докладът от проверката се изготвя в десетдневен срок от подписването на констативния протокол. В зависимост от случая, Председателят на ДАЗД може да изисква доклад в по-кратки срокове, ако случаят е спешен или да удължи срока за изготвянето му, ако е необходим прецизен анализ.

13. При констатиране на нарушения на правата на детето, експертите от ГДКПД правят в доклада предложения за издаване на задължителни предписания.

14. Докладът се съгласува с началника на отдела и с главния директор на ГДКПД.

15. При констатиране на нарушения, Председателят на Държавната агенция за закрила на детето или упълномощено от него лице издава задължителни предписания за отстраняването им.

16. В задължителните предписания се посочва срокът, в който следва да се изпълнят. (Срокът за изпълнение да бъде съобразен с технологичното време за връчване на предписанието и задължителния 14 – дневен срок за обжалване.)

17. Задължителните предписания се изпращат по пощата, с обратна разписка.

18. Копие от задължителните предписания и констативния протокол се изпраща на по-горестоящия орган или органа на управление на проверяваното лице, който следва да упражни контрол по изпълнението им.

19. След изтичане на срока за изпълнение на предписанията, ръководителят на проверявания обект незабавно информира писмено председателя на ДАЗД за предприетите мерки по изпълнението на задължителните предписания или за причините за тяхното неизпълнение (чл. 63, ал. 3 Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето).

20. При неполучаване на информация за изпълнение на задължителните предписания служителите на Държавната агенция за закрила на детето разполагат със следните възможности:

- планира се последваща проверка за проследяване изпълнението на влязло в сила задължително предписание;

- незабавно уведомяват по-горестоящия орган или органа на управление на проверяваното лице и изискват допълнителна информация;

 - след събиране на доказателства за неизпълнение на предписанието се пристъва към съставяне на акта за установяване на административно нарушение за нарушение на чл. 45, ал. 9 от Закона за закрила на детето /неизпълнение на влязло в сила задължително предписание/.

21. Председателят на ДАЗД може да предлага на ръководителите на проверяваното лице налагане на дисциплинарни наказания на лицата, нарушили служебните си задължения, с което са причинили нарушаване на правата на детето.

22. Задължителното предписание се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд София.

23. Всички държавни органи, както и съответните длъжностни лица от проверяваните обекти са задължени да предоставят информация и да оказват съдействие на Държавната агенция за закрила на детето при извършване на проверките.

24. На базата на анализ на резултатите от проверки по спазване правата на детето, ГДКПД предлага насоки за развитието на държавната политика в областта на закрилата на детето.

Сподели в: