Back on top

Етични правила за поведение на служителите в ДАЗД

  1. Тези правила определят етичните стандарти за поведение на служителите в Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД).
  2. Основната цел на тези правила е изграждане на обща европейска административна култура сред служителите в ДАЗД и постигане на професионално етично поведение в тяхната работа.
  3. Правилата за поведение на служителите в ДАЗД имат задължителен характер и са част от преките задължения, определени в длъжностните характеристики на служителите в агенцията.
  4. Всеки служител в ДАЗД е длъжен да спазва Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и тези Правила.